Сִ ش2017ִ ˮдʰִ شִ ִ֤ °شִ شд شŴ ͨС °شٰ °شappٰ °ش޵Ѻִ شҵִ شϢд شд °شapp °شƽִ̨ ش ΢Ŵô Сд ֤5ðִ °شappִ ֤д شͨ عִ Сٰ ˮع ش Сٰ ˮСִ شappִ شͨ عִ °شʰִ شҵ ֤5ô ˮС С ͨС ˮСд ش˾д °شд С شappд شʴ ֤д ¿Сд شappٰ شд شٰ °شִ ֤ С ͨС ˮдʴ ش˾ִ Сִ °شʴ °شʴ °شٰ ش2017ִ شͨд ũִ °شӰִ ˮعٰ ˮع ֻ΢Ŵִ °شӿٰ дʿٰ Сд ش޵Ѻд ֤5ðִ ش򳵿ٰ ֻ΢Ŵٰ °شд °شappٰ °شд ش˾ٰ Сٰ °شд ¿Сٰ ˮũٰ °شҵ °شٰ °شҵִ ˮдʿٰ شƽ̨д °شд Сд °شappִ °شappִ شд شд ش2017 ˮعִ Сִ ˮС ش˾ִ С ش˾ִ ش׼ʿٰ °ش򳵰ִ °شٰ °شƽٰ̨ ش2015ٰ شŴ °شд ش ˮС °شд ֤5ô شҵٰ °شٰ °شִ ˮСٰ شϢٰ °شҵִ شӿٰ ֤д شҵ дʰִ ش2015ٰ شٰ ش2017ִ дд ش򳵰ִ ش2015д شƽִ̨ ش޵Ѻִ ش򳵴 شϢд °شappٰ شҵ С °شʿٰ ˮعִ شд ˮС °ش شӰִ ֻ΢Ŵٰ °شд °شӴ ֤5ô شٰͨ Сٰ شִ ش򳵴 ˮعִ عִ ش ͨСд شִ شҵٰ ˮ΢Ŵô ش2015ٰ شٰͨ شſٰ شƽٰ̨ ˮдʴ °ش˾ִ ֤5д شͨд شִ شͨд شд ش˾ִ °شƽ̨д ΢Ŵôд °ش ش򳵴 ع ش׼ʰִ °ش򳵴 ش2015ٰ ش׼д شִ شд °شӰִ ذСִ °شƽ̨ °شʿٰ ˮذС °شƽ̨ شƽٰ̨ ¿С ˮ΢Ŵôٰ °شʰִ ش2017д °ش޵Ѻд Сд ˮдʴ °ش˾ִ شϢٰ °شҵٰ شʿٰ شʰִ °شƽ̨ عٰ °ش ũٰ °ش޵Ѻд °ش򳵴 ش2015д شʰִ дʰִ Сд ֤д ֤5ðִ ذС ũд شſٰ شϢ ˮС شӴ °شҵٰ ΢Ŵôٰ ũִ شŰִ شٰ ˮСִ عٰ ش򳵿ٰ ش˾ִ °شִ شͨд ũִ شִ °شappд شſٰ ֤5ÿٰ شƽ̨ شʰִ °ش޵Ѻд ش޵Ѻִ ش޵Ѻִ ذСٰ ͨСٰ ذСִ ͨСд °شҵִ شҵٰ ش2015 ˮعٰ شٰͨ ˮСִ شҵִ °ش򳵰ִ ΢Ŵôд ش޵Ѻٰ ˮũ شϢд شҵִ ˮСִ شʴ شд شapp عִ شִ شӰִ °شƽ̨д Сִ °شʿٰ °شappд °ش ͨС شappִ ˮعд ¿С ش2015 °شʿٰ °ش޵Ѻִ °ش˾ִ °شٰ ˮũд ֻ΢Ŵ ش򳵰ִ °شٰ شӴ ͨС شٰ дд ˮũд ش˾д ش2017 °شƽ̨ ع °شƽٰ̨ عд ˮũٰ ˮũٰ ֤ شҵ Сٰ Сд Сٰ ˮũд ˮС ˮعٰ ΢Ŵôִ °شҵ شٰͨ Сд ˮذСд ˮСִ شſٰ شִ شҵִ شʰִ شŰִ ˮع شƽ̨д شӰִ ˮдʰִ дʰִ ذС شƽ̨ ش޵Ѻٰ شapp ش׼ʰִ °شٰ °ش شϢ Сٰ °ش򳵿ٰ °شappִ ˮСٰ شϢִ °شִ ֤ ˮ΢Ŵôٰ ũٰ عִ °شҵд ͨСٰ ˮذС عд ֤ ũ ش׼ʿٰ °شִ ˮعִ ΢Ŵôд ũ °شҵִ Сִ ¿Сд شٰ شϢд ع شϢ ΢Ŵôٰ شҵִ عٰ °شӿٰ شд ִ֤ °ش޵Ѻд ٰ֤ дʿٰ °شʴ شд عٰ °شӴ ش׼ʰִ °شappд °شд °شʿٰ ũд شٰͨ ش޵Ѻ °ش޵Ѻ شſٰ С °شд ֤5ÿٰ شϢٰ ˮذСд ˮСٰ شٰ ˮдʿٰ ش˾ٰ ش޵Ѻ ֻ΢Ŵٰ ֻ΢Ŵִ ش򳵴 ˮСд ֤5ðִ شƽٰ̨ شŴ ִ֤ ˮ΢Ŵôд شٰ ش2017д ֤ ¿Сд عִ شд شд С °شд °شҵ ˮСٰ ͨС ش׼ʴ شſٰ ֻ΢Ŵִ شϢִ عִ Сٰ °شʿٰ Сٰ ˮ΢Ŵô °شʿٰ °ش򳵿ٰ ¿Сִ ˮСٰ ¿Сٰ ũִ ش򳵰ִ °شӰִ شϢִ شҵд °ش޵Ѻִ ͨСִ ũִ ˮذСִ شҵִ °ش޵Ѻٰ شӴ °شд ˮعٰ ˮСִ شд °شҵд شд ˮСд ֤5ðִ شϢ ͨС ش2017ִ شд شƽ̨д °شappִ ش򳵿ٰ ֻ΢Ŵٰ ֤д °شӿٰ ˮСٰ شٰͨ عд ˮСִ ذСٰ Сִ ˮذСٰ ִ֤ عд شٰ ش2017 ֻ΢Ŵٰ ͨС عִ ش2015 ˮдд ˮ΢Ŵôд ˮũִ ֻ΢Ŵ ִ֤ ֤5ÿٰ شִ ٰ֤ ش˾д ˮعд شд ع °ش °شд дʰִ ˮС С شִͨ °شٰ ˮذСд ˮСٰ ˮСٰ °ش޵Ѻִ عٰ ˮũٰ ˮعٰ ش2015ִ ش дд شִ شappд °ش ذС Сд ˮдʰִ °شӴ °شʰִ شŴ شӿٰ °شʰִ ũд ¿Сд شҵٰ ˮдʿٰ °شƽִ̨ ֤5ô ũٰ ˮعд ¿С ش޵Ѻд ˮСٰ ΢Ŵô ش޵Ѻִ °شʿٰ شд °شд ش˾ٰ ΢Ŵô °شƽִ̨ ˮũ ش˾ִ شд شappִ ش˾д Сٰ ũִ ش޵Ѻ عд ش شϢ °ش򳵰ִ ش׼ʿٰ شſٰ ˮдʿٰ ˮ΢Ŵôٰ ش شٰ ˮذСٰ شٰ ش˾д ˮС ˮذСд شƽ̨ дд ش °شҵٰ ذСִ شƽ̨д ˮСд شٰ °ش򳵰ִ Сд ش޵Ѻִ ش˾ ش׼ʿٰ °شҵִ °شӴ ش °شӴ °شд ٰ֤ ˮع شappִ ֤ ش޵Ѻٰ ش޵Ѻִ °شִ ũ °شд شŰִ °شִ °شд °شд شŰִ شappд ˮذС عд شappٰ ش2017ٰ ũִ дд °شʰִ °شҵд ֻ΢Ŵд ͨС ũִ °شд شŴ عٰ ֤5д ˮСд ˮС شӴ ش޵Ѻִ ش شͨд ¿С شϢٰ °شҵִ عд °شٰ ش򳵴 ˮذСٰ عٰ °شҵٰ ش޵Ѻִ Сд Сִ شд °ش޵Ѻд ͨСٰ °ش ˮ΢Ŵôٰ ֻ΢Ŵִ ˮСִ ش򳵰ִ дʴ °ش޵Ѻд شд ش2015ٰ عٰ Сٰ ˮдʰִ ˮعٰ شд Сٰ Сִ ͨСд ش׼ʿٰ ũִ °شд ذСִ ¿Сٰ ִ֤ ˮعٰ ˮũٰ شappִ °ش򳵴 °ش С عִ ش2015ִ شд ذСٰ ش˾ִ ˮعд ˮдʿٰ ش2015д ذСִ شҵٰ ش޵Ѻ ˮعִ شϢд ش׼ʴ ˮдʴ °ش˾ִ ΢Ŵôִ ˮعٰ شŴ ͨСд شд °شд ش ˮСִ °ش شҵ شappд ش򳵴 ¿Сٰ ش2015ٰ شд ع ˮũ ˮдʴ ˮдд °شд شд ˮذСִ شִ شҵ شƽִ̨ Сд ֤5ô ش޵Ѻٰ شд ع ˮع ˮСִ ˮдʰִ дʰִ شӴ ˮдʰִ ش׼ʴ ش򳵿ٰ ֤5ðִ ˮдʰִ شͨд °شٰ ش׼ʰִ °شƽ̨д شٰ °شҵ Сٰ ش޵Ѻ °شд С °ش˾ִ ش °شҵ °شappٰ ΢Ŵô Сд ˮعٰ ֤5д °شӰִ С ذСд ش عд ֤5ðִ °شд ˮع ش˾д ˮСд °ش޵Ѻд °شappٰ ش2015ٰ дд ˮдʴ شִͨ °ش ˮдд ˮСٰ شҵд شִ ˮдʰִ дʰִ ˮ΢Ŵôٰ °شappٰ °شٰ °شҵִ ˮСִ ش޵Ѻд ֻ΢Ŵд °شʴ ش˾ִ شʰִ °شҵ ش׼ʿٰ ش޵Ѻд °شʿٰ شʿٰ ش򳵰ִ ˮعд ˮСд ش޵Ѻٰ ֤5д ش2015ٰ ֤5ðִ ٰ֤ °ش޵Ѻٰ ˮ΢Ŵôд Сٰ ͨСִ °ش޵Ѻд ֤5ÿٰ °شִ ˮдʰִ ¿С شappٰ ˮعд ش2017 дд ش׼ʰִ شappִ شٰ °شٰ ذСٰ ش˾ִ °شд ֤5ÿٰ °شٰ شҵٰ شӰִ °شƽ̨ ش2015 شƽٰ̨ ش2015ִ شٰ °ش˾ִ ˮũٰ ˮũд С ũִ ΢Ŵôд ˮذСٰ شִ ˮдд عִ С شҵٰ °شƽ̨д ˮС ش׼ʴ дд ˮС ¿Сд شʰִ ũд ֤5ÿٰ ˮذСִ ͨСд ֻ΢Ŵд ع ش˾ִ شapp ֤5ÿٰ شϢд ˮذСд شִ ˮذСд شд °شٰ ˮذСִ ¿С ˮСٰ ֻ΢Ŵд ذСִ ֤5д °شִ ش2017ٰ ش˾д Сٰ Сٰ ֤ °شʴ °شӰִ ˮдʿٰ ֤д ΢Ŵô ¿Сд ˮũٰ ˮСִ ش2015ִ ˮعٰ ˮСٰ С °ش˾ִ ˮСд ¿Сٰ ˮ΢Ŵôд شд شҵִ ͨСٰ ˮС ع дʴ شʰִ ֤5ðִ ˮСд عٰ Сٰ Сٰ ¿Сִ °ش򳵴 شƽٰ̨ °شappٰ ΢Ŵô °شٰ ˮũ شд °شʴ شƽ̨д ˮعִ شִ شʴ °شʰִ ˮСд ش򳵿ٰ ˮСд Сд ش2015д ش °شٰ °ش򳵴 ش2015ִ Сд عִ شִ °شҵٰ شд عд شд ˮСд شд ش2017 عִ شӴ °شд ֤д °شӴ С شſٰ ش2015 ˮдʿٰ °شд ش˾ٰ شŴ شƽִ̨ شʿٰ Сд شƽ̨д ش2015ٰ ˮذСд شʴ °شٰ Сִ ¿Сִ ֤5д ذС °شƽ̨ ¿Сִ شʿٰ °شд شд ˮذС عִ ذСд شҵ ֻ΢Ŵٰ عִ ذСٰ ˮСִ °شٰ ˮũд شϢд ش2015ٰ ˮعд ˮдʰִ شٰ ˮСд °شƽٰ̨ ش˾ִ شʰִ °شappٰ ˮذС ¿Сִ شƽ̨ ˮũ ˮСִ °شappٰ ش شٰ °ش޵Ѻ شҵд °ش޵Ѻ ˮ΢Ŵôд ش޵Ѻд ˮũٰ °شд شͨд °ش شҵٰ ˮдʰִ شд °شӰִ شд ش2015 ֻ΢Ŵٰ عִ ˮ΢Ŵôд ˮع ش2017д Сٰ ֻ΢Ŵٰ ش2015ٰ ũִ ش˾ ش򳵰ִ عٰ ش׼ʿٰ ֻ΢Ŵ ˮũд ˮذСٰ شд ش2017ִ дд ִ֤ شӴ °شappд ش׼ʰִ شϢ ˮ΢Ŵôٰ ش򳵴 °شд ˮũ °شҵִ С °شִ شҵִ °شд ع شŴ °شҵд شִͨ شд ˮдʿٰ شʰִ Сٰ °شƽ̨д شƽִ̨ ˮдʿٰ شд °شҵ ˮũ дʿٰ عִ °شappд ش شִ ذСִ °شappٰ °شٰ ش򳵴 ش ˮũٰ شϢ дʿٰ ش2015ٰ °شд ֤5ðִ ֻ΢Ŵ ع ֤д شƽ̨ ΢Ŵô дд ش2017 °ش ش˾ٰ ش2017ִ ũִ ش2017ִ شʿٰ °شʰִ ٰ֤ شʿٰ °شִ ˮذСִ ش޵Ѻٰ ˮذС ͨСִ ش˾ִ °شٰ شٰ ش2015 Сִ ¿Сд ذС ΢Ŵôִ ش2015д Сִ Сִ ذСд ֤5д عд ΢Ŵô ش2017ִ شִ شٰ Сִ ¿Сд شƽִ̨ شƽ̨ ˮũִ ˮعٰ ˮذСٰ ذС ˮСд ش˾ִ ˮ΢Ŵôд شƽ̨д °شӴ ˮũд شappд شд ش׼д °شҵִ дʴ عִ °شӰִ ˮдд ͨСִ ΢Ŵô ˮСд شϢ شٰ شҵ ش˾ִ °ش޵Ѻ ˮعִ °شƽٰ̨ С ũ شƽ̨ شд ˮذСд شϢ °شٰ дʰִ ش2017ٰ شϢ С °شִ شͨ ֤ ΢Ŵôִ ͨСٰ ˮСִ °شҵд ˮũִ شapp شд ֻ΢Ŵ ˮСٰ شʴ ˮ΢Ŵô °شҵٰ °ش޵Ѻִ شʰִ °ش򳵰ִ °شҵд °شapp ش򳵿ٰ شappٰ شͨд ֤5ÿٰ شӴ شapp °شҵִ ش °شappд شʰִ شƽ̨ شӰִ ش شʿٰ ش2015д ֤5ÿٰ شappٰ ˮСٰ شҵд شappд °شٰ شٰ ˮСٰ ˮС Сд °شӴ عִ °شappִ ش2017 ذСִ Сд ˮعִ °ش˾ִ ˮعд °شƽ̨д ˮСִ ˮذСִ ش2015ٰ дʰִ °ش شִ ش˾ִ ش򳵿ٰ ˮعд °ش򳵰ִ ¿С °شҵд ˮ΢Ŵô عд ˮذС شд °شд شҵд С ˮعٰ ع °ش عִ شϢٰ ش شٰ ش2017д شappд شд ش2017ٰ ˮع ֻ΢Ŵٰ ش2015д ũִ شִ شŴ Сٰ °ش򳵿ٰ °شд °ش޵Ѻִ °شҵٰ ΢Ŵôִ ش˾ °شд °ش޵Ѻִ °ش޵Ѻٰ شӴ عٰ عٰ ֤5ðִ °شٰ °ش˾ִ ͨС شд °ش °شӰִ شapp ˮСٰ شϢٰ ֻ΢Ŵд ˮعٰ ˮذСд شд С شд ͨСٰ Сд ˮũд شŰִ شд С عִ ִ֤ ֻ΢Ŵٰ شʿٰ Сд شʰִ شϢִ ˮСִ ش˾ٰ شٰ °شappִ شд ¿Сִ شapp С شӿٰ شʿٰ °شӰִ شҵٰ дд شappд شд شƽִ̨ ˮذС ͨС °ش޵Ѻд عִ شʴ ΢Ŵô °ش򳵿ٰ ˮСٰ °شӴ ش ش˾ִ ֤д شŴ شִ ذСִ °شд شִͨ شϢٰ شд عִ شٰ شٰͨ °شִ ˮСִ ˮũд ش2015д عٰ شappִ °شҵд ˮعٰ ش׼ʰִ °شд °ش شƽ̨ شʴ ذСִ ش򳵴 ΢Ŵôٰ ش Сִ дʿٰ °شҵٰ شд شappִ شϢд ˮذС ش׼д °شд ش޵Ѻ شϢ عд ˮعٰ ش򳵰ִ شִ شٰ ش򳵴 شٰͨ °شҵִ дʴ °شappٰ С дʿٰ °ش޵Ѻٰ ¿Сٰ °شappٰ ذСִ شŰִ شҵд شִ °ش °ش ش2015ٰ °ش򳵿ٰ ֤д شٰ °ش޵Ѻд شٰ ֤ ˮдʰִ °شappٰ °ش °شִ °شִ Сд ˮС ش شд °شִ ش2015 شſٰ ˮСִ ˮдд Сٰ ˮũִ °شappд ش޵Ѻٰ °شʰִ Сٰ شִͨ ˮعִ ˮСд ذСִ شִ شʴ شִͨ شŴ شϢٰ ع شд ͨСд Сִ ع Сд ֤5ÿٰ °شٰ ֤5ô ˮعٰ °شٰ ˮдд ˮСٰ شŰִ شٰ شд شִ شд ˮС С ¿С ֤5ðִ ˮдʰִ ֻ΢Ŵд °شƽٰ̨ ˮعд شƽִ̨ شappٰ عд شд ͨСٰ شʿٰ ع дʿٰ ˮСٰ Сٰ °ش޵Ѻд °شappִ °شд شŰִ Сִ ش޵Ѻٰ °ش޵Ѻ °شapp ش2017 ش׼ʰִ С ش򳵿ٰ ش˾ٰ شٰͨ дʴ شҵ شִͨ شϢٰ °شƽ̨д °شappٰ Сٰ ˮعִ عд Сд عִ شappִ عд °شӿٰ شappд ˮСд ش2015ٰ °شƽִ̨ شٰ ش2015 ˮũٰ ع ش2015ٰ ˮдд ¿С عٰ شϢٰ شƽ̨д °شappִ ͨСٰ شapp شʿٰ ͨСд شٰ ش˾ִ ˮعд شӿٰ дʰִ ֤5ÿٰ °شٰ °شд ˮ΢Ŵôд °شʰִ °ش޵Ѻд ˮũд °شʴ ش2017ִ ش Сд °شҵִ ˮعٰ ˮСд °شƽ̨д شҵٰ ˮعٰ شϢ ˮ΢Ŵô °شӿٰ ֻ΢Ŵ °ش °ش˾ִ ΢Ŵôִ °ش޵Ѻٰ ˮСٰ Сٰ عٰ شʿٰ ˮ΢Ŵôٰ شд ˮСд ˮС °ش򳵴 شٰ ˮдʴ С ش2015ִ ٰ֤ °شִ ˮũд °شҵٰ ֻ΢Ŵ ٰ֤ شҵд ش˾ִ ˮع ˮعٰ شʴ ˮعٰ شҵ ش׼д °شٰ ΢Ŵôٰ عд شӴ ˮũ °شʰִ شд °شд ش2017ٰ °شִ ֤5ÿٰ дʴ ش޵Ѻд شappִ °ش ֤д ˮذСд °شҵִ Сд дʴ °شʿٰ ֻ΢Ŵִ ΢Ŵôд شٰ °ش򳵴 ش޵Ѻд ִ֤ شٰ شʴ °شд شҵд شϢ شƽٰ̨ ش޵Ѻٰ ˮСִ شд ͨС شٰ °شд °ش ش2015д ٰ֤ °شʴ شӰִ عִ °شд ͨСִ شappִ ش2017д Сٰ شд ֤д ش2017 ũд شִ °شд °شҵִ شҵٰ °شٰ °شд عִ ش2017д ش2015 ˮ΢Ŵôд ˮũ شٰ ذСִ °شappٰ شƽ̨д ΢Ŵôٰ عٰ ش °ش ش˾д °ش ش׼ʴ °شappִ ش޵Ѻٰ شͨд عִ °ش޵Ѻٰ شҵ °شӿٰ ش˾д °شӴ ũ ش˾ٰ ֤5ô ش2015ٰ ¿Сд ˮذСִ شд ˮСִ ش򳵿ٰ Сִ °شӴ ˮعٰ °ش عд شҵִ شappд °شƽٰ̨ Сд С شϢٰ ͨСִ ش׼ʴ °شٰ شٰ شͨ شͨ ˮعٰ °شƽ̨ ˮع شٰ شд ˮذСִ ¿Сٰ شƽִ̨ ˮ΢Ŵôд ֤д °ش޵Ѻִ ˮعٰ ˮذСٰ °ش˾ִ ش޵Ѻִ شд ֤д дд ¿Сٰ С °شҵִ °شʰִ شappٰ شϢٰ ˮذСд ¿С Сִ °شд ֤5д شϢд ֤5ðִ ˮعٰ ش˾ٰ °شʴ شд Сٰ °شappٰ ũٰ شٰ شִͨ ذСִ ΢Ŵôд شϢٰ °شҵ Сٰ ˮũִ ش2017ٰ عٰ ˮعд شͨд ش2017д Сٰ شٰ ش޵Ѻд ش׼ʿٰ °شʿٰ ˮعִ شҵٰ ֻ΢Ŵִ ش2015ִ شŰִ ˮдʿٰ ˮдд ִ֤ ش׼д °ش ˮũ شҵ °ش ذСִ شϢд ش Сд ذСд ش˾ٰ شٰ ˮع °شƽִ̨ ش ٰ֤ ũִ °شƽִ̨ °ش򳵴 شƽٰ̨ ˮعִ ˮСд Сٰ Сִ °ش ˮذСд شŰִ ˮ΢Ŵôд ΢Ŵô ش2015ִ Сٰ شҵִ Сִ ش޵Ѻ ֤5д С ش򳵴 ֤ °شд °شƽִ̨ ũٰ شҵִ °ش򳵴 Сд °شҵִ °شʴ ͨСд شٰ شʴ дʿٰ ش عд ش2017д ֤5ô عִ ͨСٰ ¿С ˮذСִ °ش޵Ѻд ˮعд Сд °ش °شƽ̨ عٰ شҵ شϢ ΢Ŵôִ Сд Сִ شappٰ °شҵд ش׼ʰִ ˮС شҵ ͨСд ΢Ŵô Сִ °شӴ ˮذСִ °شappд °ش򳵴 ˮعִ °شӰִ ش2017ִ ֤д °شд شӴ Сٰ عٰ дʴ ش׼д °شִ ˮ΢Ŵôд شִ ˮдʿٰ شͨд °شд ش2015 ش׼ʴ شٰ °شд ˮع Сִ ع °شappд ֻ΢Ŵִ Сִ ش򳵴 °شƽٰ̨ ֤5д ˮعд ش2015д °ش޵Ѻд ֻ΢Ŵִ ΢Ŵôٰ شд °شٰ شapp ˮ΢Ŵô شappд ֤д ˮũٰ дʴ °ش޵Ѻ ֻ΢Ŵִ Сд °ش򳵰ִ شд ˮС ˮС ΢Ŵôд дʿٰ °شʿٰ ذС °ش޵Ѻд °شʰִ °شappٰ ش򳵿ٰ ˮС شִ شд شŰִ ˮع °شд شϢд ˮذС شд ش °ش °شд شִ ֻ΢Ŵִ ˮСִ شϢٰ ֤5ô ˮعٰ شִ شͨд ˮذС °شд شٰ شٰ شٰ ش2015д شƽִ̨ شӴ ˮعִ дʿٰ ˮذСٰ ش شִ شappִ °ش޵Ѻд °شʴ ¿Сд ũִ ذС شϢٰ ˮСִ ش׼ʴ شִ ˮСִ شҵд ֻ΢Ŵٰ ˮ΢Ŵô °شƽٰ̨ ش °شٰ Сִ °شҵٰ °شӿٰ С С Сٰ ش׼ʿٰ °ش޵Ѻٰ ش׼ʴ ش׼ʿٰ ΢Ŵôٰ ش شappִ ¿Сд ˮعٰ °شٰ شʰִ ش˾ִ ش Сִ شapp ع شappִ Сִ дд °شӰִ ͨС ũٰ شʴ شٰͨ شappٰ ˮذСд ش޵Ѻִ ͨСٰ ˮũִ ˮдʿٰ عд شϢִ Сִ شʰִ عд Сд ֤ شϢ °شҵд °ش޵Ѻд °ش˾ִ ˮС عд °شӿٰ ΢Ŵôٰ ش °شִ ش2015ִ ֤5ÿٰ °شӴ ˮعд ش2015ִ ش޵Ѻд ũִ شҵٰ شſٰ شӿٰ °شʴ شٰ °ش޵Ѻд ˮСٰ Сд ¿С ش ˮдʰִ ¿Сٰ ˮдʿٰ °ش򳵴 °ش ͨС شִͨ ͨСٰ شٰͨ ش شƽٰ̨ شִ ش شͨд Сٰ ش׼д ũ شappٰ °ش޵Ѻд شϢд °ش˾ִ ذС شд ΢Ŵô ˮдд ũִ °شӰִ ˮعٰ شٰͨ شִ ˮذС Сд شŴ ˮ΢Ŵô شҵд ˮعд ش򳵿ٰ ش˾ٰ Сд °شִ شƽ̨ ˮСִ ˮعд شʴ ˮ΢Ŵôд °شҵ ˮعд Сд °شʴ ش2017 شapp شҵִ °شҵٰ ش޵Ѻִ ֤5ô شappд ش׼д ˮذС ˮũִ ΢Ŵô °ش ش޵Ѻִ ˮСд ش2017ٰ °شƽ̨д عд ֤5ô °ش򳵿ٰ شӴ ش򳵰ִ ش򳵰ִ Сٰ ˮСд ˮдʰִ ¿Сִ Сд ˮСд ũٰ ͨСִ ũٰ ΢Ŵôִ °ش˾ִ ˮذСٰ ¿С شд ˮذСٰ ˮعִ ˮ΢Ŵôд Сٰ ˮдʰִ °شʰִ ¿С °شд ش˾ִ ¿С ˮعٰ شִ ˮذСд شƽٰ̨ ش޵Ѻ شϢִ °شҵִ °شд شʰִ شд ش ˮعִ ֤д شִ ΢Ŵôд ΢Ŵôд ش2017 °شٰ شд شҵ °شӴ ش׼д ش ش2017 ˮ΢Ŵô ش˾д °ش ˮũд عٰ ش2017ִ شʴ ˮذС ũ ˮũд °شҵִ عд °شappд °شӰִ ֤5ô ֻ΢Ŵٰ ش ˮСд ΢Ŵô شҵִ °شҵ ش ˮعִ ش˾ٰ عд ٰ֤ ֻ΢Ŵ ˮСִ ش˾д شִ شӴ °شд °ش޵Ѻִ شƽ̨ شٰ شӿٰ °شӿٰ ˮع ΢Ŵôٰ ũٰ °شд ˮعִ ˮСٰ ع Сٰ ˮعٰ ش׼д ش޵Ѻٰ °شʴ شƽ̨д ˮعд ˮذСд ΢Ŵôִ عд ΢Ŵôд ˮСִ ͨС ˮع شٰ ش2015ִ ũִ شϢִ Сд ˮСִ °شִ °شʿٰ ֤5д شͨд شϢд شٰͨ شٰ شд ش˾ִ شд ش򳵰ִ ˮعд °شٰ عд شŰִ ֤ °شappд °شʴ ֻ΢Ŵ °شӴ ش ذСٰ °شappٰ ֤ Сִ ش˾ °شٰ ֻ΢Ŵ °شд ˮعٰ شʴ С °شд °شٰ ˮ΢Ŵô °شд شҵִ شƽٰ̨ ˮũִ ش2015 شҵٰ Сд ˮСٰ ֤5д °شҵٰ °ش򳵿ٰ شƽ̨д °شҵִ ش2015ִ شӰִ °ش عд °شӿٰ дʿٰ ش׼ʿٰ ع Сִ °شappٰ شִ ش2015ٰ °شִ ˮС ΢Ŵôд ũִ дʿٰ ش޵Ѻٰ ˮ΢Ŵôд شٰ عٰ ع شӿٰ °شд Сд ˮعд Сд °ش Сд °شҵִ ִ֤ ˮعٰ ˮع °شִ شƽٰ̨ °شʿٰ ش޵Ѻ شҵд ش򳵴 ش޵Ѻ °شappٰ ش2017ٰ ˮع عд ũд С ˮعд ش˾ ˮũ ΢Ŵôٰ °ش ش2017 شʴ °ش޵Ѻ ˮعִ ش˾ִ شʰִ ذСд ũд °شʴ ش˾д °شʿٰ ش˾ٰ ع °ش °شӰִ ֤5ðִ ˮعִ شƽ̨ Сٰ ش °شapp ֤5ÿٰ ˮعִ ع ش˾д عд شд شҵд °شִ ˮСٰ ش2017 شϢд дʿٰ ΢Ŵôд شҵ °شʴ ˮũд شٰ ũִ ˮСٰ ֻ΢Ŵٰ ΢Ŵôִ عٰ °ش򳵿ٰ ˮذСд °شִ ش °ش Сٰ ش˾ شŴ С شϢִ شӿٰ ش2017ִ شٰͨ °شʴ شִ °شд °شapp Сٰ °شд ش2017ִ °شʿٰ °شӴ شƽٰ̨ °شƽ̨ дд ش޵Ѻٰ ΢Ŵô عд ش˾ִ °شҵд ˮСд ˮũִ Сٰ °شƽٰ̨ ٰ֤ ֻ΢Ŵд ¿Сд ¿Сٰ شҵд ˮСִ ΢Ŵôִ شٰͨ ִ֤ شſٰ ش׼ʴ Сִ °شٰ ش˾ٰ ֻ΢Ŵٰ ֻ΢Ŵٰ ش򳵴 شִ ش2015ִ ˮعд ش ͨСٰ ش ش˾ ع شд شӴ شͨ شŴ °ش򳵴 С ˮСд ش2015 °شҵд С °ش˾ִ ũ °ش ذС ˮдʿٰ °ش򳵿ٰ °شӿٰ °شӿٰ ˮũٰ شſٰ ش޵Ѻ °شִ ֻ΢Ŵٰ شִ °شٰ عд ش °ش ˮ΢Ŵôٰ ˮ΢Ŵôд ͨС Сٰ ˮ΢Ŵôٰ شٰ ˮСٰ °شд شͨд شٰ ¿Сٰ ش򳵿ٰ ش2017 ˮعٰ °شд ش׼д ش2015ٰ شҵٰ شд ΢Ŵôд °شʿٰ ֤5ÿٰ شִͨ ˮعд ֻ΢Ŵٰ عд °شִ °ش޵Ѻִ ¿Сд Сٰ Сٰ °شҵٰ شƽ̨ ΢Ŵô شƽִ̨ ˮС ˮعٰ ˮСִ شͨ °شд ͨС С ش2015ִ ش شд °شƽ̨ Сִ °ش شִ Сٰ شٰͨ Сٰ ˮдʰִ ش޵Ѻд شд ֤5ðִ ˮдʴ شҵٰ ˮСٰ ذСٰ °شҵд ش ¿Сٰ شʰִ شſٰ ش ͨСִ شƽ̨ ˮСٰ ˮذСִ شʿٰ ش ֤5ô ˮ΢Ŵôٰ ش׼ʴ ũִ Сٰ ش׼ʴ ˮũִ ش׼ʿٰ ذС شƽٰ̨ ش򳵿ٰ شҵ شƽִ̨ ˮذСִ °شд شִͨ شִ дд ΢Ŵôٰ ˮдʿٰ ͨС °شд °شִ Сٰ ũִ °ش򳵴 عٰ °ش򳵿ٰ ΢Ŵôٰ عִ ˮСٰ ˮذС شд ش2015ִ ˮũٰ ˮع شƽ̨ شд شִ ˮذСд شִ ٰ֤ ش2015ٰ شд شƽ̨д ذСٰ ش2015ִ °شappٰ شapp Сٰ ˮдд ֤5ô ش޵Ѻд ش˾ дʿٰ °شд ¿Сд ˮذСִ ˮСд ͨСд شִ شƽ̨д ˮСٰ ش2017ִ شд شٰ عٰ شͨ ֻ΢Ŵ ع ˮũٰ ش ֻ΢Ŵٰ ˮذСٰ °شƽٰ̨ ش޵Ѻִ дʰִ شٰ ش׼ʰִ ũд °شٰ شִ شƽִ̨ °شappٰ ش򳵰ִ ع ˮСִ °شƽ̨д ش2017ִ شappٰ ˮСд дʿٰ °شٰ شд Сд Сд شͨд дʴ ˮ΢Ŵôٰ ˮũٰ °شٰ شд شŰִ °شʿٰ شϢ ũִ ¿Сд شִ °شд °شƽ̨ °شд شִ ˮũ عд ֻ΢Ŵд شӴ ˮСٰ ش򳵿ٰ дʰִ شappִ ˮذСٰ شƽٰ̨ شappִ ˮذСд °شִ ũٰ °شҵ شд شִͨ ˮع ش2017 дд ΢Ŵô ˮСִ ش򳵿ٰ °ش޵Ѻд °شӴ شٰ ˮС شϢ ֻ΢Ŵ شƽ̨ Сִ дд ش׼д شִͨ شſٰ ˮС ũд °شappٰ شͨд Сִ شŴ °شʴ °ش޵Ѻִ Сд ͨСִ شʿٰ ˮС ش򳵴 °شٰ ˮع °شappд °شӿٰ شٰ شϢٰ °شд ũִ ش2015ٰ ũٰ ˮũ ش2017ٰ ¿Сٰ ΢Ŵôִ شд ع ش˾ٰ дʰִ ذСд ֻ΢Ŵٰ Сٰ ش °شӰִ شͨд عٰ شд ֻ΢Ŵд شϢٰ ش޵Ѻд ش޵Ѻд ΢Ŵôٰ °شappд عٰ ͨСִ Сִ ش شִͨ شappִ °شٰ ش򳵰ִ ذСд ش شϢ شִ °ش °شӰִ شִ ˮũִ ˮعִ ˮũд °شƽ̨д شҵ ũٰ °شʴ شд ˮдʰִ °شִ شƽ̨д °ش޵Ѻִ ش򳵿ٰ ش2017ִ شƽִ̨ °شapp ش˾ٰ ¿С ذС °شʰִ ˮعд شʴ ش شд ˮعִ дд شʴ ͨС ذСִ ִ֤ ˮСд ΢Ŵôٰ Сд ش޵Ѻд °ش޵Ѻ ش ˮСٰ ش2015д °شִ ˮСٰ ˮع ش شʿٰ شд ش򳵴 °شд ش׼д ¿Сִ ũִ شд ˮũٰ ˮ΢Ŵôд ֤5д شд °شappٰ °شٰ شд ͨСٰ عִ شӿٰ شӿٰ عִ شͨ °ش򳵰ִ ش׼ʰִ ˮذСд °شд °شٰ شٰͨ ˮعд °ش޵Ѻ ֻ΢Ŵд °شд °شд شٰ °شʿٰ °ش򳵰ִ عٰ شٰ ع ذСд ش׼д ֻ΢Ŵִ Сٰ ˮعд °ش޵Ѻִ °شӿٰ °ش򳵴 شϢִ ˮعٰ ֻ΢Ŵִ ¿Сٰ شʿٰ ֻ΢Ŵٰ Сִ °ش޵Ѻٰ شҵִ ˮũд ذС ش׼д ذСд ˮ΢Ŵô ش2017 °شҵд ֤5ÿٰ ع شٰ شapp شٰ عٰ °شд ֤5ÿٰ ش׼ʴ شҵд ¿Сٰ Сٰ عٰ °شִ شϢִ ش2017 ˮС ˮعٰ ͨС ش˾ٰ °ش򳵴 °شʴ °ش˾ִ Сִ ش2017 ͨСд عд ΢Ŵôٰ Сִ ع ش޵Ѻٰ شappִ ¿Сд °شҵٰ ˮСд ش׼д °شҵٰ شҵٰ ˮСٰ ˮдʴ С ش׼ʰִ ذСִ ˮعִ ˮعٰ ش2017ִ شϢ °شʴ ش򳵿ٰ ش׼д ֤д ش2017ִ شƽִ̨ ˮعд дʿٰ ˮСִ عִ °شд Сٰ С ش2015ִ С شƽٰ̨ °ش޵Ѻ ش عд С С عд Сٰ عִ °شʰִ °ش޵Ѻ ش޵Ѻ شʿٰ شҵд ش˾д شӴ ΢Ŵôд ش׼ʴ ˮعд °شҵִ ذСٰ °ش޵Ѻ ũ ˮ΢Ŵô ش2017д عд ֻ΢Ŵ °شʰִ شƽٰ̨ ش˾ °شִ شʰִ ˮС عٰ شӿٰ ֻ΢Ŵ Сٰ ش2017 شҵд ش˾ٰ شִ شƽ̨ ذС شٰ ֤5ô ˮСִ ش2017ٰ Сִ °شд شϢ °شappٰ ˮСٰ ͨСд شapp ¿Сִ شƽٰ̨ ¿С Сִ °ش򳵰ִ شͨ شҵд شд ΢Ŵô °شƽִ̨ °ش޵Ѻִ °شƽ̨ ش2017ٰ ¿С شƽٰ̨ °شӰִ ˮذСٰ ¿Сִ ˮ΢Ŵô ذСִ Сٰ شٰ °شִ ֤ ¿Сٰ شϢ شͨд ش شappִ ش2017ִ شŰִ ˮСٰ شƽִ̨ شִ ֻ΢Ŵд °ش޵Ѻٰ °شִ عִ °شٰ ش2017 ٰ֤ ش2017ٰ °شƽ̨д ֤5ÿٰ ˮعд °شʰִ ش׼ʿٰ شƽִ̨ ֤5ðִ °شҵд ذСд Сִ ش˾ شŰִ شͨ شƽ̨д ش2015д ͨСٰ ͨСִ شƽ̨ ֤д ũд °ش˾ִ ֤5д ͨС ˮعִ ֻ΢Ŵ ش޵Ѻٰ ش2017д ͨСٰ дʰִ ش޵Ѻ °شҵִ شٰ ˮعִ Сٰ ˮذСٰ ش޵Ѻд ΢Ŵôٰ شд ش2015ٰ ش شҵ ش׼ʰִ Сٰ شapp شͨд ˮذСٰ شƽٰ̨ °شʰִ °شٰ °شִ ش޵Ѻٰ شͨ ˮдʴ Сд شִ дʰִ дʴ ˮдʿٰ ˮСд شҵ °شҵ °ش˾ִ شд ˮعд ش2017ִ °شҵд ˮعд С ش˾ °شƽٰ̨ شʰִ شд ΢Ŵô ˮذСٰ ֻ΢Ŵٰ ֤ شappִ °ش򳵿ٰ ֻ΢Ŵ Сд ͨСִ °شӰִ ˮũ ش޵Ѻٰ ¿Сٰ дʰִ ˮдд °ش شappд ˮũִ °شӰִ дʿٰ شٰ شд شappٰ شͨд ˮСд شʰִ Сִ عд شӴ Сд °شҵִ ˮعٰ شappִ дʴ Сٰ °شӿٰ ΢Ŵôд عִ شٰ شƽٰ̨ ش׼ʰִ С °شʿٰ °شappٰ °ش򳵰ִ ˮũд شд عд °شٰ عд °شд °شʰִ شʴ شʰִ شҵִ شſٰ ¿С شд ش شſٰ ˮعٰ شҵ شٰ ˮذС °ش޵Ѻִ ũִ شٰͨ ΢Ŵô ˮع °ش عд شд ˮСִ ش2015ִ شִͨ ش2015ٰ شٰ شִ С ˮذСд ش޵Ѻٰ شͨд Сִ ش ˮдд ũд شͨ ˮũ شŴ شappд °شҵд °ش򳵴 ˮعٰ ش׼д شappٰ °ش ش2015д °شִ °ش شִ °شҵд С С дд °شִ شִͨ ذСٰ شٰ °شҵٰ شƽִ̨ ũִ ˮСٰ дʰִ ֤д ֤ ˮдд شͨ ذСٰ ش׼ʴ ˮСִ °ش򳵰ִ ˮдʿٰ ˮСд °شƽִ̨ ˮعٰ ΢Ŵôִ ش˾д °شٰ °شҵ ˮعٰ ˮع ͨСִ شд °شҵִ ֤5ÿٰ ˮũ شִ °ش شд °ش ͨСٰ شſٰ ش򳵰ִ شд شҵٰ Сִ شٰ شӿٰ ش򳵰ִ ˮСд ΢Ŵôٰ ͨС شҵִ ˮذС ˮС °شҵִ ˮع ˮСִ °شִ ش˾ִ ˮ΢Ŵô شӴ شд °شд ˮعٰ شϢ °شҵд °شٰ °ش򳵰ִ °شƽִ̨ ˮعٰ °شִ °شٰ ˮع ش򳵰ִ °شд °شٰ ش2015ִ ذС °شʿٰ عд ش޵Ѻд °شӿٰ ٰ֤ ش2017ִ °شҵд ˮعִ شִ С ˮعٰ ˮذС °شд شд شٰ شд ع شϢٰ شִͨ شִ شͨ شŰִ شapp شд ش˾д Сٰ شִ شҵд ش˾ִ ¿С дʰִ ˮСִ شд عִ ˮعд Сд ˮдʰִ ش޵Ѻִ ش2017 شſٰ ش׼ʿٰ °شд ˮСд عд شд شƽ̨д ع ¿Сٰ ˮСٰ ¿Сд ˮСд شϢִ شд شʰִ شҵִ شʴ ش׼ʿٰ ˮعд ֤5д ¿С شٰ С ˮСд Сд ˮذСٰ شٰ ΢Ŵôִ ˮعִ ˮС Сִ شϢ ع Сٰ شҵٰ شϢд ũд ¿С ش °شʴ ˮ΢Ŵôд شŴ ش޵Ѻ ˮũд شӴ شʿٰ شҵִ شҵд شϢд شƽִ̨ ¿Сٰ شд ش2017 ش޵Ѻд ش׼ʰִ ˮ΢Ŵôд ش2017ٰ ش׼ʿٰ شϢִ °شʿٰ ˮعִ °ش򳵰ִ شſٰ ˮũٰ شٰͨ ش򳵴 شٰ ش ͨС ˮũд °شƽ̨ °شӰִ شϢ ˮ΢Ŵô ֻ΢Ŵ ΢Ŵôٰ ش2015д °شд ¿Сִ شд ˮũд дд ֤5ô ֤5д Сٰ °شʰִ °شִ ش򳵴 °ش޵Ѻд ֤ ˮũٰ °شҵд ش2015д ش˾ °ش򳵰ִ ͨС ˮũٰ شд °شٰ عִ ش׼ʰִ ذСִ Сִ شƽִ̨ Сִ شʿٰ ũٰ ˮдʰִ ˮعִ ˮعִ ˮũִ °شƽٰ̨ عִ ش˾ٰ ˮС ˮСд ع ֻ΢Ŵִ شʿٰ شƽִ̨ ũٰ °شӰִ °ش޵Ѻд °شд شִͨ °ش޵Ѻٰ Сٰ ˮعٰ ¿Сٰ ˮعٰ ֻ΢Ŵд ΢Ŵôٰ °شд ش׼ʴ ΢Ŵôд дʿٰ ֤5д عִ ع شʴ °ش򳵿ٰ дʴ °ش޵Ѻ ش˾ִ ش °ش޵Ѻ ش򳵴 °شҵٰ Сִ شҵٰ ˮ΢Ŵô ˮСд °شʴ ˮдʿٰ ˮСִ Сִ شappٰ ˮдʰִ ˮعд شд ˮСд °شд ΢Ŵôִ ˮСִ ش˾д شƽִ̨ °شд شٰ °شٰ °ش޵Ѻ ˮذСִ Сִ ˮعٰ ش2015ٰ ش˾д شҵִ شҵٰ °شд °شд شʰִ °شд Сִ شд °شƽִ̨ عٰ شӴ °شӰִ °شд °ش޵Ѻд С ˮũִ °شҵ °شappд С شƽ̨ ش ΢Ŵô °شд дʿٰ ͨСд ֤д عٰ ֤5д شд ֤5ô ش׼ʴ °شٰ ˮС ˮСٰ شٰ ֻ΢Ŵд ͨС °شʴ ¿Сٰ ش򳵴 ش޵Ѻд Сִ شд ش ֻ΢Ŵִ ֤ عٰ ٰ֤ ش2017д شٰͨ дʴ شappд ذСٰ С ũ °شٰ ֤5ÿٰ عִ ˮع ֤5ô °ش޵Ѻִ ֤5ô ͨСٰ شϢٰ °شʿٰ ش򳵴 شд شٰͨ дʰִ شϢٰ ˮ΢Ŵôٰ شӰִ عд ˮ΢Ŵôд شٰ °شִ شִ ũִ ͨС ˮС ֤ ֤ شʿٰ شӰִ شŰִ °شҵִ شٰ شͨд °شʿٰ ش׼ʴ С عд شӴ ش޵Ѻ شд дд ˮع ִ֤ شִͨ °شٰ شӰִ ֤ С ˮعִ ٰ֤ ˮذСִ ֤5ðִ °ش °شٰ °شƽ̨ ش׼ʿٰ شд شд ش׼ʿٰ ˮũ ش׼д شд Сٰ ˮع °ش˾ִ شִ ش شд ֤5ðִ شд شӿٰ شƽٰ̨ عִ شҵִ ش򳵰ִ ˮذСٰ ش2015ٰ °شʴ ش޵Ѻд شд عٰ °ش޵Ѻд дʴ Сִ °شд ִ֤ Сִ ˮع °شٰ Сٰ Сִ عٰ ˮذС Сд °شappд ش °شƽ̨ ˮعٰ شҵд Сִ Сٰ ֻ΢Ŵִ ͨСٰ Сٰ С ũ ˮдʴ °ش ¿С شӿٰ °ش شٰ °شʴ ͨСٰ ˮعд شƽٰ̨ ˮС ش2017ٰ ش޵Ѻ شʿٰ شӰִ شʴ شٰ شٰ شд ˮعٰ Сд ˮعִ °شƽִ̨ °ش򳵰ִ ֤5ô Сִ °ش򳵿ٰ ش׼ʿٰ ֤д عٰ ΢Ŵôд °ش˾ִ ش2017ִ ش޵Ѻִ ˮũٰ ٰ֤ °شҵٰ شִͨ °شƽ̨д ֤5д ذСд ֻ΢Ŵд ΢Ŵô شд дʰִ ΢Ŵôִ شϢ شappִ ˮ΢Ŵôٰ °شд شҵִ Сִ ֻ΢Ŵִ °شٰ شд شϢִ °ش °ش޵Ѻ Сִ Сٰ ˮ΢Ŵôٰ Сд ˮдʿٰ ˮСд ش2015д ش2017ٰ ˮũ شд ˮС ش޵Ѻִ ش شٰ ش2017ִ ˮСд ش °ش °شд شʰִ شϢٰ ˮСٰ Сд شappд ֤5ðִ ش ˮũٰ شҵִ Сִ ˮع ΢Ŵôִ ˮع °شִ شſٰ С ΢Ŵôִ عִ ΢Ŵôд °شд ˮС شϢٰ Сд ˮСִ °ش޵Ѻ شϢд °شٰ ˮع عд Сд °شƽִ̨ Сд ˮũִ عִ شд ش򳵿ٰ شд °شִ شӿٰ дд ˮ΢Ŵôٰ Сִ ũٰ شҵִ ˮũִ شٰͨ С ش׼д °ش򳵰ִ شд شд شappд شϢִ °شִ ش޵Ѻ °ش򳵿ٰ ˮСִ ش˾ °شƽٰ̨ ֻ΢Ŵд °ش޵Ѻ °ش򳵴 شƽٰ̨ شҵд ش޵Ѻ عٰ ش2017д Сд Сִ ˮСٰ شƽٰ̨ ¿Сд Сд ˮũִ شд شִ дʿٰ °شٰ °شִ ũִ °شд ͨСִ °شٰ ֤5ÿٰ ذСٰ °شִ ش2015ִ ˮСٰ ˮСٰ ˮСִ ˮдд °شappٰ ˮع ع ˮذС ش2015д Сִ ذСִ ش׼ʰִ شִ °شappٰ ˮС شƽ̨д شappִ شappִ ذС ˮ΢Ŵô شҵд ش޵Ѻٰ ˮع ˮСд ˮعд ˮСִ ˮعٰ °شִ شд Сִ ش2015ٰ شٰ عд شִ ش׼ʰִ شִ ˮذС ˮ΢Ŵôд °شapp ֤5д дʴ ũٰ ˮذСд °شд شҵ °ش ˮũд شִ شд ֤ ˮСд °شִ °ش ˮذС °شʿٰ ֤5ô شٰͨ ذС ش򳵿ٰ °ش عִ ˮũ شִ °شٰ °شִ °ش޵Ѻٰ °شҵд عд °ش򳵿ٰ Сٰ °شƽ̨д ش ִ֤ شϢִ شִ °شӴ °ش򳵿ٰ شŴ ˮعٰ °شִ عд °شƽٰ̨ شִ شӿٰ ˮСִ °ش򳵰ִ °شд ˮعٰ ˮع ¿С شϢд дд ٰ֤ °ش޵Ѻ ˮũִ ֤ عִ ֤д شappд ش׼д ش򳵿ٰ ˮع شapp شʰִ ش˾ٰ شappִ شappִ عִ ع شŴ °ش شд ˮдʰִ ΢Ŵôִ عִ °شִ شʿٰ شϢִ °شд °ش޵Ѻд ũ °ش޵Ѻд ˮСд ش򳵰ִ شд ֤5ÿٰ °شҵִ ش2015 Сд شٰ °شд ũд °شд Сִ °ش򳵰ִ °ش ¿С ذСִ ΢Ŵôٰ شϢ ش˾ٰ شʿٰ ˮũд ΢Ŵôٰ ũִ °شƽ̨ °ش޵Ѻִ ΢Ŵôִ °ش ũд °شapp شʴ °شд شappٰ ΢Ŵôٰ ˮũٰ дʰִ ˮдʴ ش˾д °شִ عٰ °شִ شд ¿Сٰ ذСд ˮдд °شִ Сٰ شϢִ Сٰ °شappִ شŴ °ش޵Ѻд °شд °شҵٰ ش2015ִ شҵ °شappִ ũд ΢Ŵôٰ ¿С Сִ °شд ˮСִ °ش޵Ѻ °شҵٰ ֤ عִ ¿Сд °شд شϢд °شƽ̨д °شappٰ °شҵд ˮ΢Ŵôٰ ˮũд ع شд شϢִ °شд ش شִ عִ شд дʰִ ֤5ðִ °شƽ̨ ˮعд شٰ شִͨ °شҵ °شд شִ ˮعִ ش˾ִ شappд °ش °شٰ شִ ִ֤ شʴ °ش޵Ѻִ ΢Ŵôٰ ش׼д شappٰ شϢִ °شд ͨСд ˮСִ شҵִ ش2017ٰ ش޵Ѻִ ˮعд ˮũִ شд °شд ũд ش򳵿ٰ °ش򳵿ٰ شƽ̨ شappд شͨд شд عд ش2017ִ ش2015ٰ شŴ °ش޵Ѻִ شϢִ ٰ֤ °شٰ ͨСִ ˮСִ ˮع °شʴ °شӰִ ˮ΢Ŵôд ˮعд ش˾ٰ ũִ شִ °ش޵Ѻٰ شִ ¿Сٰ Сִ °شƽִ̨ ˮСִ ش2017 ˮع ΢Ŵôٰ ֻ΢Ŵٰ ˮũд ش ֻ΢Ŵ شٰ ˮСٰ ˮСٰ °شд ˮũд ũִ شִ شҵд ش޵Ѻд ˮ΢Ŵôٰ °شд شƽִ̨ ֤ ش °شִ °ش °شҵд شд °شʰִ ش׼ʰִ شд ˮСд ֻ΢Ŵ °شд شִ ֤5д Сִ ˮعд ˮũٰ дд ˮ΢Ŵôд عٰ °شٰ شٰ ũִ ˮС ˮعִ عٰ ش2017ִ شٰ ˮдʴ ˮع ذСִ شƽ̨ ũִ ش׼ʰִ شٰ شִ ش޵Ѻִ °شʴ ˮعд ٰ֤ °ش򳵴 ش׼ʰִ ũд Сд С ش2015 ͨС ش˾д °شӴ ذСִ عд شƽִ̨ شҵִ عִ ˮعٰ ˮСٰ عִ °شappִ ش˾ִ ˮСд ˮдʿٰ ˮذСִ ˮдд °شӿٰ ֻ΢Ŵִ ش޵Ѻд ˮũд °شִ ش2015д ͨСٰ شд ش2017 ش2017ִ شд ֤5ô ش׼ʰִ ش׼ʴ ˮذСִ ˮعд شִ شƽ̨ °ش޵Ѻٰ ¿С ع عִ °ش޵Ѻ ũд شд شд ˮдʿٰ ˮũ ش׼ʿٰ °شӿٰ ֤ ũ ¿Сٰ شҵ ذСٰ С °ش򳵰ִ شִͨ ذСٰ ֻ΢Ŵ ش2015ִ ˮعٰ ˮũִ ˮعִ ش˾ٰ °شҵд ֤5ÿٰ °ش򳵴 عִ شд ֤5ÿٰ ش򳵰ִ °شٰ ֤5ÿٰ شͨд ش򳵰ִ ش2017д ش޵Ѻִ ش شд ش޵Ѻ °شƽ̨д ֤5ðִ ֤д ֻ΢Ŵִ ش˾ٰ дʰִ ˮСд ˮذС ˮСִ ¿Сд °شд °شд ֻ΢Ŵд ش޵Ѻٰ ذСִ شӰִ شٰ °شٰ ˮСִ شٰ дʴ ع شִ ˮСٰ شд Сٰ °ش򳵴 شappд °ش شִ ˮũٰ °شд شд ¿С ش򳵴 شappд شִ عٰ ˮعִ ˮũд ش2015ٰ شִ شƽٰ̨ С °شҵд شд ˮдʿٰ ش޵Ѻִ ش˾ִ ֻ΢Ŵٰ شƽٰ̨ شִ °شٰ ش˾ٰ °شҵ ΢Ŵôִ ش׼ʿٰ ش ˮ΢Ŵô ش򳵿ٰ ذСд ش °شٰ Сִ عٰ Сд عִ ش شҵ ش2015ִ شд ش׼ʿٰ شϢٰ °شƽ̨д °ش򳵰ִ °شٰ °ش򳵴 ˮС ˮдʿٰ ˮعٰ ذСִ °شҵд شƽ̨ ũд شϢд شִ °شappд ˮ΢Ŵôٰ شͨд ֻ΢Ŵд °شٰ ش2017ٰ شҵд ش2015ٰ ˮذСִ ֤5д شϢд °ش򳵴 °شӴ °ش޵Ѻٰ ֻ΢Ŵд شд شͨ °شƽִ̨ °شӿٰ ش2015ٰ °ش޵Ѻٰ °شӴ °شٰ °شҵд ֻ΢Ŵд ˮũִ شapp °شд ˮдд شд عٰ Сٰ شƽִ̨ ͨСд ش޵Ѻִ شappٰ ¿Сִ ˮСд °شд شʰִ ˮСִ شҵ ش׼ʿٰ عִ ˮعд ִ֤ ش2017 ˮ΢Ŵôٰ ش׼д ֤ дʿٰ °ش޵Ѻд ˮСд ͨСд ˮũд شͨ شappٰ ũִ ˮũٰ °شӰִ شд °ش򳵿ٰ °شҵִ ˮعٰ شٰͨ ֻ΢Ŵ ˮũٰ شҵִ °شٰ °شappִ ش޵Ѻٰ ˮعִ ֻ΢Ŵٰ ش˾ٰ ˮعִ شӴ Сٰ ˮعٰ شд дд شŴ °شִ ٰ֤ ֻ΢Ŵ ع شҵд Сд ˮ΢Ŵôд ˮعд ũٰ شӿٰ ֤ °شƽ̨ ش򳵴 °ش޵Ѻִ شٰ ˮũٰ ֻ΢Ŵִ ش򳵿ٰ °شٰ ش޵Ѻд °شʴ С ֤ °شִ °شӰִ ش򳵿ٰ عִ ˮСд شϢٰ ش2015ٰ شִ ˮдʴ شд شд дʿٰ °شִ ذСٰ °شʴ ˮعٰ ش °شٰ °شд ش2017ٰ ũִ °شʴ ش дʰִ °ش ش ˮСٰ ¿Сд شƽִ̨ ˮС شϢִ Сд ش˾д شд شͨд ֻ΢Ŵд °ش򳵰ִ °شҵִ °شд °شʰִ شŰִ شҵ дд عд ¿Сд °شҵд ˮ΢Ŵôٰ شִ ش򳵿ٰ °شд شд ֤5д ֤д ˮعٰ ¿Сд شд ˮعٰ شҵٰ شд ֤5ô ¿Сд عд ΢Ŵôִ °شٰ ٰ֤ ش׼ʰִ С Сд عִ شӿٰ ش2017ٰ ش׼ʰִ شд شŴ شҵд °شд ֤5д ˮдʴ ش2017ٰ شҵд ˮعٰ °شappִ ˮũд ش˾ִ °شִ شϢִ ˮС ֤5ðִ ˮعд ش׼д شappд شappд ΢Ŵôٰ شƽٰ̨ ¿С ִ֤ ˮСд ش׼д ش˾ٰ С شʴ ش2015д °شд شд شд ش޵Ѻִ ˮذСд شд ˮũִ شappִ ˮдд عд شӴ ش˾д дʴ شӰִ °شӰִ °شٰ °شҵд ˮдд Сִ ˮذСִ ˮع ش򳵰ִ ش޵Ѻٰ °شٰ ¿С ش شд شҵִ ش2015 ش ֤д عִ ش޵Ѻ شʰִ ش Сд ΢Ŵô ˮдʰִ °شٰ ش޵Ѻִ ش2015ٰ ũִ شƽִ̨ ũ ش2015ִ شд شappٰ °شƽ̨ °شƽ̨ شappִ ش2015ִ ش򳵿ٰ شʰִ °شٰ شٰ ˮСִ °شƽִ̨ ˮع ֤5ô °شҵд °شҵд عд °شƽٰ̨ ش˾ شٰ ֤5д дʰִ Сд Сٰ ش˾ شӿٰ °ش޵Ѻٰ شϢִ ش򳵴 ذС ˮСٰ ͨСд °شҵд °شʴ ˮСִ ִ֤ °ش򳵰ִ شд شʰִ Сִ شϢ ش2015ٰ ش ΢Ŵôٰ ˮعִ °ش ش2017ٰ ˮũִ شٰ شϢٰ С ˮСִ شִ شٰ ΢Ŵô شӰִ شд ش2017д ˮСִ ũٰ شд ͨС °شҵٰ شִ شʰִ ΢Ŵôִ شٰ °شappٰ °شҵٰ ֻ΢Ŵ °شӰִ عд Сٰ ش˾ִ شٰ ¿Сд ˮعִ شϢд ذСд شд ˮ΢Ŵôٰ ˮСִ شд ΢Ŵôд ֻ΢Ŵٰ С شʴ °شд شд °شҵٰ ش޵Ѻٰ ֤5ðִ °شд ش˾ٰ ˮذСִ عִ Сд ش޵Ѻд ˮع °ش޵Ѻִ ֤5ðִ ˮũٰ شƽ̨д ˮС ˮعٰ ֻ΢Ŵд ũ ش2017 ع °شд °شƽٰ̨ شд °شʰִ ΢Ŵôд ͨСִ ˮСִ شִ شƽٰ̨ شƽ̨ ˮũд ֻ΢Ŵ ˮ΢Ŵôٰ ش2017д °شд ˮع ش׼ʴ ش˾д °شӰִ ش Сٰ °شӿٰ شִͨ °شд °شʴ شӴ ¿Сִ ˮ΢Ŵô ˮع °ش޵Ѻִ ΢Ŵôִ شƽٰ̨ ش дд °شƽٰ̨ ˮũִ °شӿٰ ͨС شϢд °شд °شӿٰ ũٰ Сִ ΢Ŵôִ °شд ͨСִ ͨСٰ °شд °ش򳵰ִ °ش ش򳵰ִ °ش˾ִ ¿Сд ˮعִ ˮعٰ شͨд ũ °شٰ С ش򳵿ٰ شд شϢд °ش˾ִ عд дʿٰ °شд °شд شд С °ش򳵴 شٰ ش عִ شٰ ش2017 شִ ش׼ʴ дʰִ ش2015д °شappִ ͨСд дʴ شִͨ شٰͨ °ش˾ִ Сд شҵٰ ˮذСд ˮعִ ش򳵿ٰ شٰ ش2017д شִ ش2017д ذСд ذСִ ִ֤ ˮũд ˮ΢Ŵôд ¿Сִ ũд ˮдʰִ ذС ֻ΢Ŵٰ شapp °شƽ̨д شд °شд شҵд ˮдʴ °شд شͨ дʴ ΢Ŵôٰ شִ شappִ شӰִ ˮعд ͨСٰ شƽ̨д дʰִ شappٰ ũٰ °شִ ˮعٰ ֤5д شͨд °شӰִ شӿٰ ش޵Ѻд дʴ ¿Сִ ֤д ˮع ˮذСٰ شappٰ ش򳵰ִ ع °شд ش׼ʿٰ ش2017ٰ °شִ شҵٰ شд ش򳵿ٰ ش򳵴 ش򳵰ִ ͨС عٰ ˮũд °شд ΢Ŵôٰ ¿Сٰ ذСд °ش شϢٰ ش2017 ش2015д شٰͨ °ش޵Ѻ ΢Ŵô شд ˮعִ ش׼ʿٰ ˮũд Сд شд °شҵ شٰ شƽ̨ ش˾ شӰִ ũִ ذСִ شappִ ش2017ٰ شд عд عִ شϢִ شд شϢд ¿Сд ͨСִ ͨСٰ شִ ش׼ʴ شƽ̨ °شִ شƽ̨ °ش޵Ѻ °شд ũٰ Сд شִͨ ش޵Ѻٰ شӰִ ֻ΢Ŵٰ Сд С عٰ ֤ ˮ΢Ŵôٰ شʰִ ˮعִ عд ˮعٰ °شд °شʰִ Сִ °شappٰ ˮع ˮع ִ֤ شִ ش2017ٰ ֤ شٰ °شҵд ˮعִ С ش2015д ˮعд ش2017д شŴ ֤ ͨСִ ũ شappд شд شд شappд ˮ΢Ŵôд ش2015д ش ִ֤ شӿٰ ˮдʿٰ شapp شӿٰ ˮũٰ °ش޵Ѻִ عд ˮ΢Ŵôд °شƽٰ̨ شٰ °ش޵Ѻд شʴ ش޵Ѻٰ ˮСд ˮдʰִ ֤д شд С ٰ֤ ũд شд ˮдд С ش޵Ѻٰ °شд شappд Сд ˮСд ¿Сٰ °ش޵Ѻٰ ˮСִ ش2015ִ ش2015 ¿Сִ ش򳵰ִ °شӴ ش򳵴 ش2015ִ °شappִ شappٰ شƽִ̨ Сд عٰ ش شƽ̨д °شд °شƽִ̨ °شִ °شִ ˮС شٰ ˮ΢Ŵô ˮعд °ش ش С ش Сִ ش˾ִ ˮ΢Ŵôд ֤д ش˾ شٰ شִ °ش򳵰ִ شд شappִ ˮСִ ֤5д °ش޵Ѻٰ شٰͨ °شappٰ ˮСд شƽ̨д ˮСִ ִ֤ شŴ شٰ ˮдʴ عٰ ˮع ˮذСִ شٰ عٰ ش °شд °ش޵Ѻд ذСִ ͨС ش شд شҵд شƽ̨д شִ ش2015ִ شappٰ ذС С °ش򳵰ִ Сд شӿٰ شִ ִ֤ °ش ˮдʰִ ˮع ΢Ŵôٰ ش2015ִ عд ش򳵿ٰ °شʴ °شappٰ ¿Сд ũٰ °شʴ شƽִ̨ ٰ֤ °شд ˮع дд °ش˾ִ شִ ˮС °ش ذСִ ش˾ٰ °ش شִ °شִ ͨСд °ش򳵰ִ ش˾ شд °ش޵Ѻ ˮũ ˮ΢Ŵôٰ ˮعٰ ش2015ִ ͨСд شƽٰ̨ عִ شд عִ ش޵Ѻٰ عд ˮС شӿٰ °شҵִ °شҵд ˮعٰ شappٰ °ش˾ִ ˮع °شҵٰ ũ °شapp ˮذС °شʿٰ С ˮũд ش ũ ¿Сд ش2017д °شִ С °ش޵Ѻִ ֤д ˮعд ش2015д С ֤д شд ΢Ŵô شҵִ ˮСٰ ˮع ش˾ٰ شappд شŰִ شϢд ش޵Ѻ ֻ΢Ŵִ شŴ شŴ شд ˮС °شapp °شƽٰ̨ عٰ °شƽ̨ ˮع ˮعд ֻ΢Ŵٰ شʿٰ °شҵִ ¿Сٰ °شд ˮũִ ش򳵰ִ شִ ֤5д ֤5д °ش޵Ѻд ش2017ٰ ش޵Ѻִ شappִ °شӰִ شƽ̨ ˮũ ˮСٰ شд ˮذСִ ˮعִ °شд شд شʴ °شִ °شҵٰ شʰִ Сٰ ֻ΢Ŵд ˮذС شҵִ شŴ ش˾д ˮСд ˮСִ ˮذСִ ΢Ŵôٰ شappд ˮС дʰִ شҵд °شִ °شٰ شٰ ͨС °شappд ˮũ ¿Сٰ ˮعд °شҵд Сٰ ֤5ô ش2015ٰ °شƽٰ̨ عٰ ش򳵴 شſٰ شٰ ֻ΢Ŵٰ ذСд شƽٰ̨ °شapp °شд شд شд ˮдʰִ شappִ дʿٰ °شƽٰ̨ شʴ °ش޵Ѻִ شƽִ̨ ش2017ٰ ش򳵴 °ش޵Ѻд ΢Ŵôд ֤ شٰ ͨС ش ˮعд ش شٰ ˮСִ شҵд ˮعٰ شд ˮعٰ °ش °شٰ شͨ ش޵Ѻд ֤д ش޵Ѻִ °ش˾ִ ˮСٰ °ش򳵰ִ °شٰ ش򳵰ִ ˮСд ֤5ô شд Сٰ ˮдʰִ ũ شŴ С °شд ˮع شƽ̨ °ش ش˾д дд ֻ΢Ŵд °شƽִ̨ ͨСٰ °ش򳵴 شٰ شд ΢Ŵôִ ش2015ٰ ش򳵴 ¿С شƽ̨д ش˾д ΢Ŵôд ˮذС ˮ΢Ŵôٰ ũд شҵִ ֻ΢Ŵ ذСд Сִ ˮعִ ֻ΢Ŵٰ °ش ֤5ðִ شŰִ ˮعٰ شд ֤5д ֤ ˮС ˮذС ش׼ʰִ شд شд شִͨ ˮСٰ ˮСٰ شд شд ¿Сд ΢Ŵôִ شƽ̨д شʰִ °شд شӿٰ °شʴ ֤5ô ˮعд °شд °شҵд ˮعд عִ شappٰ ˮСд ֤5ðִ ذСִ ˮũٰ ش2017д ΢Ŵôִ °ش ش عִ °شٰ شִͨ شʴ °ش޵Ѻִ شӰִ ˮдд °ش򳵿ٰ شƽ̨д عٰ ֤5ô عִ дд °ش򳵰ִ ͨСٰ شд شٰ ֤5ðִ ش2015ִ ֤5ô ˮСִ شҵٰ ˮ΢Ŵôٰ ִ֤ ˮдд شٰͨ ũٰ ˮذСٰ ش2015д °شӰִ °ش ش򳵴 عִ ش °شִ ذСд شƽٰ̨ شд ˮСٰ شӴ °شִ °شд شҵִ ش޵Ѻд ˮдʰִ С شͨд °شٰ ش2015 ش˾ִ °شд ũִ ش˾ Сд °شٰ °شƽִ̨ Сд ش ˮذСٰ شҵִ Сд ش˾д °شӰִ ΢Ŵô ũ ع شд дд ˮع °شд ũд °شҵд ش׼ʰִ ֤5ÿٰ °شִ ¿С Сٰ شд дʴ شƽٰ̨ °شд °شд شapp °شд ش׼ʰִ ش2015ִ °ش޵Ѻٰ °شҵִ ũٰ شappд ˮذСִ ˮعִ شд عִ ˮ΢Ŵô ش׼ʿٰ ֤д °شappִ شִ شҵ ˮعд شͨ شӴ ˮذС شҵٰ °شappִ ֻ΢Ŵд °شٰ ͨСд °شд شҵִ شӿٰ ذСٰ ش2017ٰ ΢Ŵôٰ ع ش˾ °شʴ شִ дʿٰ °شӰִ ش׼ʰִ ֻ΢Ŵ شapp شƽ̨ ش˾ִ °شƽ̨д ˮдʿٰ ˮСٰ ش򳵴 شƽ̨д ͨСִ ش °ش ش2017 ˮũд °شִ С شʴ ֤5д °شд عд شʴ ͨСִ ˮعִ ش2017 ˮС ũд ش2015ٰ شٰ ش2015ٰ °شӰִ ˮ΢Ŵôд ͨС °شִ ذС ֤5ðִ °شӴ °ش˾ִ شͨд Сִ عִ شд С ˮũд дʿٰ شŰִ ذСٰ ˮ΢Ŵôٰ ش׼ʰִ شд شϢٰ شʴ ¿Сд ع عִ °شд شӿٰ °شִ شִ شҵ °شӴ شҵִ ֻ΢Ŵٰ ˮع °شҵ ش򳵴 °ش޵Ѻд °شִ شͨд ΢Ŵôٰ شϢд ΢Ŵô شд ֤5ðִ ˮСִ ˮũ ˮع شͨ ش˾ٰ °شʰִ شͨ ͨСд ˮعд ˮعٰ °شд Сд ũִ ذСд شϢִ شͨд شƽ̨ ˮũٰ شƽ̨ شӴ °شappд °شʰִ ΢Ŵô ˮعִ дʰִ شд ֤5ðִ ֤5д شӰִ °شٰ شappд ˮع ˮع ش򳵰ִ شִ дʴ ˮع ش˾ٰ °شд ش2015 ش򳵴 ش׼д ¿Сٰ شٰͨ ΢Ŵôִ ش2015д °شд عٰ °شappٰ Сִ °شʿٰ ֻ΢Ŵ عٰ ش˾ شҵ ˮعٰ ش׼ʿٰ Сִ ֤5ðִ ͨСд شٰ °شٰ °شд شƽ̨ ش2015 ذС ˮũٰ شƽٰ̨ ش׼ʿٰ °شд شʴ ˮعִ ˮС ֤5ðִ شд °شappٰ °شappٰ ش޵Ѻٰ ˮдд شͨ °شƽ̨д °شд شϢд ͨСٰ ˮع ˮдд ¿Сд ˮع ش2017 °شappٰ ذСٰ ֻ΢Ŵ ˮعд ش2015ٰ ˮдʴ ش شϢ ˮСд ˮذСٰ ش˾ִ عִ ͨСִ ˮذСִ °ش򳵴 شٰͨ ˮСִ °شappٰ عٰ ذС °ش򳵴 Сִ ˮдʿٰ ش2017ִ °شд شִ ش2015д شִ ˮعٰ ش˾ °شҵٰ Сٰ شappִ شҵ ¿Сд ش򳵰ִ ˮذСд ΢Ŵôٰ °شӴ ˮũ شٰ ع ش򳵿ٰ ش޵Ѻ ˮũٰ ֤ ˮũٰ شӿٰ °شƽִ̨ ش޵Ѻ °شappִ ش򳵴 °ش˾ִ ˮ΢Ŵô °شд °ش شӿٰ °شд ũ شƽ̨ Сִ شӿٰ °شҵٰ شӿٰ ٰ֤ °شʰִ ˮعִ ֻ΢Ŵٰ ش׼ʰִ ֤5ÿٰ °شappٰ °ش޵Ѻ شӴ شд ֤5ÿٰ ˮ΢Ŵôٰ Сд شٰ °شд شд °شappд ˮعд °شӰִ ˮ΢Ŵôٰ С شӿٰ شҵٰ С ش˾ٰ С °ش޵Ѻд ش׼ʴ ͨСд ˮдʴ ˮũ ش2015ٰ ˮ΢Ŵôд شϢٰ °شƽ̨ ¿Сд شſٰ شд عٰ ˮع ˮع شٰ ˮũִ ֤5ðִ ˮع ˮ΢Ŵô شϢٰ С ش򳵿ٰ ֤ °شappٰ °شҵд ˮСٰ ִ֤ ˮع С Сٰ شٰ ش׼ʿٰ ֤5д ذСִ °شʴ °شӴ °شٰ شӿٰ شҵ °شƽִ̨ ش˾ִ شϢִ ֤5ô °شƽִ̨ ˮСִ ũִ Сд شʰִ شϢд ˮũٰ °شӴ °ش޵Ѻ ˮСд شٰ شϢٰ ذСٰ شٰ ˮعٰ ش˾д ˮũд ΢Ŵôִ شŰִ °شƽ̨ ش˾ °شд شappִ شʰִ ˮعٰ ش2017ٰ ش򳵿ٰ ˮСд شд شſٰ °شappд شϢд شapp ¿Сִ ش޵Ѻִ شϢд ˮдʿٰ °شҵд °شӴ شſٰ ش޵Ѻٰ ع ش2017 شҵִ ع عִ ˮذСٰ °ش °شҵ ˮС Сд ˮũ ش׼ʰִ ˮдд ش شͨд ˮعٰ ͨСٰ ˮũִ ˮع ٰ֤ °ش򳵿ٰ °شƽ̨ ش׼ʿٰ °شӴ ¿Сִ Сд شͨд ˮ΢Ŵô ش2017ٰ ش׼ʰִ شд ذС شͨд ֤д شд °ش޵Ѻд °شƽ̨д شд ع ش˾д °ش˾ִ °ش޵Ѻ °شappд °شд °ش޵Ѻִ °شд ذСٰ شҵд ¿С ش򳵴 Сٰ شҵٰ ͨСִ ش2017ִ شʿٰ °ش޵Ѻִ شŴ شٰ ˮ΢Ŵôд ش˾д ش˾ٰ شapp °شִ ˮдʴ °شд شӰִ شٰͨ شappִ شϢ °ش޵Ѻִ °شӿٰ ˮСִ °شappִ ذС ذСд ֤5д °شʴ ش򳵰ִ ˮũд °شд شд شappд شӿٰ ũ ش˾ ˮذС ˮС ع °شҵִ ֻ΢Ŵ شƽִ̨ °ش򳵿ٰ عִ °شӿٰ شϢд شִͨ °ش޵Ѻ °شд شд °ش򳵰ִ °شд شӿٰ ˮũٰ شͨ °شд ˮдд °ش޵Ѻٰ ˮũٰ ٰ֤ °ش޵Ѻ °شִ شͨд شӴ ˮС ֻ΢Ŵ ũд °شƽִ̨ °شappִ شҵд ش򳵿ٰ ˮũ дʴ ˮعд ش2017 شҵд شִ ͨСִ Сд شٰͨ ˮСִ شҵٰ عִ ˮع شappٰ °شappд ش2017 °شӰִ ˮũ ش2015 شʿٰ شִ شϢд ˮعٰ ֤5ðִ ش׼д °شappд °شٰ ش׼ʴ شִͨ С ˮعִ شд شʰִ ˮ΢Ŵôٰ شӴ شҵٰ شͨ ˮСд °ش򳵰ִ شϢ شִ ũִ ٰ֤ °ش򳵴 Сд شƽִ̨ ˮдʴ ֤5ðִ ذС ˮСд ũٰ °شд شʿٰ °شӿٰ ش2017ִ ش˾д ֤5ÿٰ °شִ ˮдʿٰ °شٰ ũ شд عд ش׼ʴ ذСٰ ش˾ شд شƽִ̨ ֤д عд °شʿٰ ˮũд °شִ °شapp ذСִ °ش򳵴 شд شٰ ֤д ˮСٰ ֤5д ˮذС °شʴ °شappд ˮСִ شٰ شҵд °ش򳵿ٰ شappִ °ش򳵴 عִ شҵִ ش򳵿ٰ ֤5ðִ ΢Ŵô شٰ ش شд дʴ °شapp ͨС дʰִ ֤5ô °ش޵Ѻִ شд شappִ عٰ ش޵Ѻٰ ˮ΢Ŵôٰ ش ˮдд °شҵִ شִ ˮСд شƽٰ̨ ع ΢Ŵôд شٰͨ °شٰ ˮСִ °شƽ̨ شϢִ ش˾д شҵִ °شд شٰ ˮСд °شд °ش򳵿ٰ Сд °ش򳵰ִ ¿Сִ شٰ شҵд ش2017ٰ °شٰ شʰִ شʿٰ ũ ͨС ش2015 ˮС °شִ °شٰ شҵִ عٰ °شҵٰ °شƽٰ̨ ˮдʴ ˮдʿٰ ˮдʰִ شд شٰ ֤д ˮع ¿Сٰ °شд شִ °شӰִ ˮذС ũ ش2017 ũ °ش޵Ѻٰ شٰ شٰ °شʰִ °شٰ شapp شͨ ذСд ش׼ʰִ ˮ΢Ŵôд °ش򳵰ִ ΢Ŵôִ Сд ع ֻ΢Ŵ ˮСд °شʿٰ ũд ذС شʴ ֻ΢Ŵд عٰ °شҵִ ˮСִ С °شʿٰ ͨСִ Сٰ شҵִ شʰִ ¿С ΢Ŵôд ˮع °شִ ش ش׼ʴ ش׼ʴ Сִ ˮذС ͨС شϢд شͨ ¿С °شд ش ˮСִ شٰ شִͨ ˮذСִ شappٰ شƽٰ̨ شҵд شͨд شͨ °شд ش2015д °شִ °شд °شٰ °ش򳵿ٰ ˮдʴ ش дд ˮСٰ شŴ شִͨ ˮ΢Ŵô °شappд ֻ΢Ŵٰ ش2015д ˮعд شٰͨ ˮذС شд شҵд شӴ °ش򳵿ٰ شapp °شʰִ °ش޵Ѻִ ˮũ °ش شʰִ ˮعִ °شд ˮعִ ͨСִ ˮعд °شٰ شҵٰ ع °ش شʰִ ش޵Ѻִ شٰͨ شд شƽ̨ ˮСִ ũٰ °شappִ شд °ش򳵴 شд ش޵Ѻִ شappٰ ¿Сִ شִͨ ֤5ô °ش ũٰ °شʰִ ΢Ŵôִ شд شд شʴ شд Сִ شҵִ شд ˮذС ˮдʴ ذСд ΢Ŵôд شд عٰ ˮũд ذС ˮعٰ ˮع °شӰִ شʴ ˮũ شִ شϢд ش޵Ѻٰ °شҵд ش򳵿ٰ ش򳵰ִ ˮСٰ ˮذС شϢִ °شƽ̨ ذСִ ش޵Ѻٰ °شд شapp ˮذСд ش˾ִ ع ˮСٰ ¿Сٰ °ش ذСٰ °ش޵Ѻ С ش شд °ش °شӿٰ °شִ شִ ش򳵿ٰ ش ֤5ô °شƽ̨д °ش򳵴 ΢Ŵôд ΢Ŵô °شappд ˮع شappִ شapp شƽ̨ ش2015ٰ °شҵִ дʰִ Сִ ˮذСд شӿٰ °ش޵Ѻٰ شŰִ ũд ٰ֤ شд شapp ˮСٰ ˮذСд ش2015д شϢ شappд ش2015 ¿С ˮСٰ ش׼ʴ ֤5д شӿٰ ش򳵴 ˮذСִ °ش ˮعٰ ش޵Ѻ ش2015д شͨд С شҵ شд ˮذСִ ¿Сִ °شʴ ˮСд شٰ ش׼д ¿С عд ˮذС ˮСд ش ذС شִ ˮع شִ شд ش2015 дʴ ˮСٰ дд شƽٰ̨ شд ˮũٰ شִ ΢Ŵôд شٰ شӴ ش˾ شд °شʿٰ ش˾ִ ش׼ʰִ °ش޵Ѻִ شϢд ش °شƽִ̨ شٰ ذСٰ °شд ش޵Ѻִ شд ˮСд شŰִ °شƽ̨д ֤5ÿٰ ˮعִ °شҵд °شƽ̨ дʴ ˮ΢Ŵôٰ °شҵٰ °شʿٰ ش2015 Сд ˮعִ شд عд شappٰ عִ شϢд ذС شʰִ ش2017ִ Сٰ °شд شʿٰ عд عִ ش2017 дʰִ ˮ΢Ŵô شŴ شʴ شд شappٰ ֻ΢Ŵִ ش˾ٰ ع شϢ °ش޵Ѻд عִ شϢ ˮС ˮذС ˮСִ شд ˮع شд ֤5д ش޵Ѻִ ˮذС С °ش شappִ дʿٰ °شapp شִ شִ °شд °شappִ °شƽִ̨ °ش ֻ΢Ŵִ ˮСд ذСִ ˮСٰ ˮعд °ش Сٰ ش׼ʴ ¿С ֻ΢Ŵִ °شҵٰ عд شд ش عִ °شappٰ شӰִ ش˾ °شapp ˮع ¿Сٰ ˮ΢Ŵôٰ ˮذС ش޵Ѻ ذСٰ ˮ΢Ŵô °شд شٰ °شӿٰ ˮذСٰ °شд ˮعٰ ΢Ŵôٰ °شʿٰ °ش޵Ѻд شʴ شʿٰ ش޵Ѻд ˮСٰ ش׼ʴ °شʴ С ش׼д °شappִ شŴ ش׼ʰִ ֻ΢Ŵٰ ˮعٰ شſٰ ˮСд شд ˮع °شд شٰ °ش޵Ѻд شͨ شapp ũ ش2015д ذСд ΢Ŵô ش شӿٰ ֻ΢Ŵ ˮдʰִ شͨ شſٰ дʿٰ ͨСд ش ش2017ִ شappд °ش޵Ѻ ش2017ִ ΢Ŵôٰ ˮذСٰ Сд Сִ °ش޵Ѻִ شϢ ش˾д شҵ ֻ΢Ŵ ˮع ˮذС ¿С ˮС °ش˾ִ شƽٰ̨ شҵ ΢Ŵôִ شͨ °شٰ °شƽٰ̨ °شд شʿٰ °ش޵Ѻд شٰ ֤д ˮСٰ ˮعٰ °شд ˮС ش޵Ѻٰ °شд شٰ ˮдʰִ дʿٰ ˮдʿٰ ˮعд ˮС شд شϢд ˮСٰ ˮذСٰ شд شִ شϢд °شд شִ °شд °شƽ̨д ش޵Ѻ شŰִ ش޵Ѻִ ũִ ش شϢ °ش °شٰ ذСٰ شϢд شִͨ Сִ °ش򳵴 ˮعٰ عִ شҵٰ °ش޵Ѻִ ش׼ʴ ˮعٰ شҵд شд ش2015д ֤5ÿٰ °شҵִ ֻ΢Ŵ °شҵٰ °ش޵Ѻ °ش °شƽִ̨ ˮ΢Ŵôٰ °ش ũд ֤5ô ˮع °ش򳵿ٰ дʰִ °ش ش2015ִ ˮС شд °شд ˮСд °ش޵Ѻ شд °ش˾ִ شϢٰ ˮдʿٰ °شƽ̨д ͨСٰ شſٰ ش2015д Сִ ش2017ٰ ֻ΢Ŵ ش򳵴 °ش ͨСִ °شִ °شappٰ ˮСд ش˾ִ شִ °شʿٰ °شappٰ ˮũִ شʴ Сд ˮ΢Ŵôд °شappٰ ũд Сִ ش شϢִ ˮСд شд Сд °شƽ̨д ֤5ÿٰ °شд °شƽִ̨ ش򳵴 شд شҵִ ذС Сд ش޵Ѻִ ش2017ٰ С °شִ ش޵Ѻٰ ˮذСٰ ش˾ٰ ΢Ŵôд ˮعִ ˮũд Сִ С ΢Ŵôд Сִ °شʰִ ΢Ŵô ذСִ °شӰִ °ش عٰ ش˾ °شƽ̨ ¿Сִ شappٰ ˮСִ ش2015д شٰ Сִ شappִ °شƽٰ̨ ˮдд ش޵Ѻ °شӿٰ ֤ ش2017д ش2017д ˮعд ش °شִ ˮдд ֤д ˮС ִ֤ ش2017 Сٰ ذСִ ˮСִ ش ش˾ٰ شapp °شappٰ дд °ش򳵴 ش2015ִ شд عд °ش򳵴 ش˾ִ ش2017ִ شʿٰ شƽ̨ عٰ ذСִ °شƽٰ̨ شŰִ Сִ Сִ شӴ ֤5ÿٰ °شappִ ˮذС °شд ذСִ شҵд ˮعд ˮдʿٰ شд °شٰ شϢٰ °ش ش׼ʰִ ذСд °شʴ ش޵Ѻ ¿Сٰ ֻ΢Ŵִ °شӴ °شд °ش򳵴 ش׼ʿٰ °شӰִ ˮдʿٰ ش򳵴 ش޵Ѻ شҵд ˮعٰ عִ ˮũٰ شϢٰ شִ °شд ¿Сִ شд ˮع شͨд ش޵Ѻ °شʿٰ شӿٰ ش򳵴 ˮ΢Ŵô شŰִ ˮ΢Ŵôд عִ °ش °ش޵Ѻ ֤5ÿٰ شſٰ С °شٰ ش򳵴 شʴ ش شƽִ̨ شӿٰ شִͨ ش Сٰ ¿Сִ Сִ °ش дʿٰ ع °شƽִ̨ شӰִ شappִ شӿٰ ش׼ʴ شϢٰ ش˾ִ ΢Ŵôд شʿٰ ֻ΢Ŵִ ˮСٰ °ش޵Ѻ °شappд ΢Ŵôִ ذСִ ش޵Ѻִ ֤д °شӴ عٰ شapp ¿С ش˾ ΢Ŵô °شappٰ شӴ ¿Сд °ش򳵿ٰ °شд ˮعִ شϢд ֤5ðִ ֤5ÿٰ ͨСٰ °شٰ شʰִ ذСд ˮСٰ شƽִ̨ °شӰִ ΢Ŵô شٰ °ش ش򳵴 ش򳵿ٰ °شƽ̨ عٰ ذСִ Сٰ عٰ °شƽ̨д شҵд ش˾д ش2017 شʴ ع شд С дд °شʴ ˮذСִ ˮСִ عٰ شƽٰ̨ ִ֤ ذСд ش׼д ¿Сд شŴ °شִ ¿Сִ ˮũд ˮعд شִ °شд ¿Сд °ش ͨСٰ °شʿٰ ش׼д ֤5ÿٰ شд ش׼ʴ ũ °ش򳵰ִ °شٰ °شҵ °شӿٰ °ش޵Ѻִ ش2015д ¿Сд ֻ΢Ŵٰ ֤ Сд شٰ ش˾д °ش޵Ѻִ °شƽٰ̨ ش򳵰ִ °شӰִ شӴ ֤ ũд ش2015д Сִ ¿Сд شҵٰ °شʿٰ ˮذСд ˮС °ش򳵴 ˮдд ش2017ִ ¿Сִ ش2015 °شӿٰ ش2015ٰ °ش򳵴 ͨСٰ С شapp ˮعд °شƽ̨ Сٰ شͨд ˮعִ дʰִ ش޵Ѻд ˮعд شϢٰ ¿Сִ Сд °شʴ شϢִ ΢Ŵô °شд °شִ °شҵִ شҵִ شͨ شapp Сִ شд ش2017ִ شӿٰ شƽٰ̨ °شappд شϢ °شappд ش2017ִ °شƽٰ̨ شʴ شͨд ش2015ٰ °شappִ شϢٰ ش °شӰִ ش ֻ΢Ŵִ ˮ΢Ŵô ֻ΢Ŵִ شٰ شִ °شٰ شҵ شͨ شд شſٰ °شִ °ش޵Ѻд ˮũٰ ش2017ٰ ˮСٰ عд ͨСٰ ֤5д ֻ΢Ŵִ ˮذСд ش °شappд شٰ شҵд شҵ °شapp ش2017ִ ͨСٰ عд дʴ °شд ذСд ش޵Ѻ ش޵Ѻд ش޵Ѻִ дʴ °شappд شҵٰ ش˾ִ شٰͨ شͨ عд °شӿٰ شٰ ش򳵰ִ Сִ ֻ΢Ŵٰ شд شд °شҵִ С شִ ˮعٰ С °شҵִ ֤ شд ش2015ִ عִ °ش޵Ѻ ͨСٰ ش˾д °ش ع شд ֤5ðִ Сִ ˮС ΢Ŵôٰ °ش дʿٰ дʴ ¿С شִ ˮСִ ˮذСд °شӴ ش޵Ѻִ ִ֤ ˮذСд ش򳵿ٰ شд °شٰ °شҵִ С شٰ شŰִ °شִ ˮдʴ عд ع شִ عٰ ˮСٰ ˮعٰ ش2017д شִ شִ ũٰ شٰ ش2017 شappٰ дʴ شٰ °شӴ ش޵Ѻ ˮ΢Ŵô Сִ ΢Ŵôִ °شҵٰ ش޵Ѻд شƽٰ̨ ͨСٰ °شƽٰ̨ дʿٰ ˮ΢Ŵôٰ °ش عٰ °شappִ عִ شʰִ °ش򳵴 شʰִ شִͨ شʴ ش2015ٰ شӿٰ ˮС ش׼ʴ °ش򳵿ٰ عִ شٰͨ ش2015ٰ شٰͨ ˮعд شϢִ شϢٰ ˮдʴ °ش򳵿ٰ ˮ΢Ŵôٰ شҵٰ شд شٰ ش ش׼ʿٰ С Сٰ ˮ΢Ŵô ˮعд ˮذСٰ ¿Сִ ˮ΢Ŵô ũִ °شʿٰ ͨСٰ ˮعٰ شƽ̨ ش ͨСд ˮعٰ ũٰ ش2015 °شд شϢִ ֤ °شʰִ °ش޵Ѻִ عִ ش׼д شϢִ شٰ شͨ ش˾ٰ °شʴ °شִ ֤5д ֤5ðִ С شӿٰ °شƽִ̨ شҵִ ذСд ˮذСִ Сִ °شд ֻ΢Ŵ شٰ °شд شд ش׼ʴ °ش޵Ѻ ͨСд ˮСд °شٰ ش׼д дʰִ °ش޵Ѻִ شϢִ °ش Сд ˮС ũд °شҵ ˮ΢Ŵô ֤5ô °شд ΢Ŵô شӿٰ ذС عִ ع ˮعִ ذСд °شҵٰ °شд ش򳵰ִ ˮС شִ ˮСٰ ˮ΢Ŵô ش2017 ش޵Ѻд شappִ شӴ °شҵд °شٰ Сд Сд ũд ֤ شд ذСٰ شд عִ ش2015ִ شϢ °شƽִ̨ дд С ˮعٰ дʰִ ˮعд ش޵Ѻִ Сٰ عٰ شϢ ˮع ع дд ش Сٰ ˮع °شƽִ̨ ΢Ŵô °ش򳵴 شϢд شƽִ̨ ΢Ŵôٰ شٰ ˮعٰ °شٰ ˮعִ ش޵Ѻд °شʴ °شƽִ̨ شд ش2017д °ش޵Ѻִ ش2017д ͨСִ ش˾ ũд عд ֤5ðִ عٰ ش׼ʿٰ Сִ ش׼ʿٰ °ش޵Ѻٰ ذСд ش˾ٰ شд شٰ ֻ΢Ŵִ شapp Сִ Сٰ ֤5ô شִͨ شʰִ ΢Ŵôִ شд °شҵִ شִͨ °شд °شappд شٰ ش޵Ѻ شʰִ ˮдд ˮдʴ Сд ˮС °شappִ ˮعд شٰ °ش޵Ѻٰ °شִ ˮСٰ شд ˮдд شٰ ˮũٰ °شд ش2017д °شʿٰ شϢ ˮذСִ ش׼ʰִ ΢Ŵôٰ ֤5ô ش޵Ѻд ˮСٰ شʿٰ °شִ ش2015 °شappٰ ΢Ŵôִ °شִ ˮдд С ˮع °شд ˮ΢Ŵôٰ ֻ΢Ŵд شִ ش˾ִ ش׼ʴ ش޵Ѻִ дд عִ ش2015ٰ ش2015д عִ ش˾ ͨСд ˮ΢Ŵôٰ °شappִ °شд شŰִ ش򳵴 Сд ش ֤5ô ˮС °شappִ °ش ش2015ٰ شд °شٰ ¿Сִ شд °شд ش ũٰ ũ ش޵Ѻִ дд ¿Сִ عٰ ˮعִ °شҵд ¿С ش˾д ͨС °شӴ ΢Ŵôִ °شҵִ ذС Сٰ شҵִ °شappִ ˮС ذСд شͨ ũд شʰִ شҵ Сִ ش2017д شд ش׼ʴ ͨСд ΢Ŵôд شʰִ °شд ֤ ũٰ ش˾ °شƽ̨ شд дʿٰ شִ شϢд شҵ ش򳵴 ش׼ʰִ ˮдʿٰ ͨСִ дʿٰ С شappд °شִ °شд С ش ˮذС ֤5д ¿Сִ ش °ش޵Ѻִ ˮС ش2017 °شҵд ˮдʿٰ °ش򳵴 شٰ شʴ °شƽ̨д شӴ ¿С شϢִ شִ °ش дʿٰ شд شϢٰ ˮСٰ С شͨд شƽٰ̨ ش2017ִ °شƽִ̨ شд °شҵٰ °شapp ֤5д ΢Ŵôִ ش޵Ѻִ ֻ΢Ŵִ Сٰ شٰͨ شƽ̨ شͨд °شʿٰ شӿٰ дд شҵٰ ش򳵿ٰ ش׼ʿٰ شٰͨ ˮعٰ °شٰ ¿Сִ عٰ ˮСд شʿٰ ˮСִ شҵ °شapp °شٰ شִ ΢Ŵôд شƽ̨ °شƽ̨ °ش򳵴 ͨСִ ˮС °ش޵Ѻ ֻ΢Ŵ ˮ΢Ŵô شapp شʿٰ ش˾ٰ °ش򳵿ٰ ش2017ٰ ˮع شŰִ شд °شд شִ °شִ °ش޵Ѻд ¿Сд ֤ ֻ΢Ŵִ ˮСд ˮСд ¿Сٰ ˮذСٰ شٰ Сִ ¿Сִ ش˾ٰ شϢ °شʿٰ °شִ شapp ˮСд ΢Ŵô ˮСִ °شִ °شд Сд Сд °شٰ ֤ °شʴ ͨС شд °شд ΢Ŵô °شӰִ °ش򳵴 °شӿٰ ũִ ˮдд С ش׼ʰִ °شд °شٰ ũִ ش˾ٰ ˮдʴ °شappٰ дд ¿Сִ °شҵִ ش޵Ѻִ °شӰִ °شд شҵд °شҵ شʿٰ ع дʰִ ذСд С ˮдʰִ عٰ ش׼д شд شд ش2015ִ ش2015д °شд °شӿٰ ذСٰ شϢٰ ͨС ش2015 ˮعٰ ֻ΢Ŵд °ش °شӿٰ °شҵִ °شд ش2017ٰ ֻ΢Ŵ ũ дд شҵִ °شд شٰ Сд ˮСٰ Сд عд С شƽִ̨ °شٰ С °شҵд °ش˾ִ ش޵Ѻִ شٰ ش򳵴 °ش򳵿ٰ ֻ΢Ŵ ش شִ °ش򳵴 Сд شٰ شִ Сִ ذСִ شϢٰ С ˮعд ˮذСٰ شҵִ ˮũִ شд ֤д °ش޵Ѻִ °شʰִ ֤5ðִ شƽִ̨ ش׼ʴ ذСٰ °ش Сִ ش׼ʰִ °شִ ش˾д ذСٰ شͨд ֤5ÿٰ °ش޵Ѻд ˮذСд ش˾д °شӴ дʿٰ ش2015ִ شappд شִͨ شʰִ ش򳵿ٰ ũд شٰ °شִ ΢Ŵôд °شҵִ ˮСִ عִ شٰͨ شӴ عִ ֤5ÿٰ شӴ ˮذСִ ũ °شҵд شƽٰ̨ Сд °شִ ˮعٰ شٰ ش ش׼д ش2015 дʿٰ °شappִ °ش °شд ֤ Сٰ °شҵִ °شappٰ ش2015ٰ ش2015д ˮдʿٰ ش˾ٰ ش2015ٰ °شٰ ش޵Ѻд شӴ ˮдʰִ °شƽ̨ ˮعд عִ °شƽ̨ ˮСٰ Сд شƽִ̨ شƽִ̨ ֤д شappٰ ش޵Ѻд ִ֤ °شӿٰ شҵٰ ع شʴ ش򳵿ٰ ش򳵰ִ شд °شִ ش2017д ش2017ִ ذСٰ شִ ˮعٰ شappٰ ˮ΢Ŵô ͨС ذСٰ ش˾д ش޵Ѻд °شʴ ش޵Ѻд °ش򳵿ٰ ش عд дʴ ش޵Ѻд ˮСִ °ش򳵰ִ شӿٰ شϢ °شʰִ ˮذСٰ дʰִ ذСд ˮдʰִ ֻ΢Ŵд ˮعд ش˾ִ عִ ش޵Ѻִ ˮũִ ˮС °ش ˮũٰ °شapp شϢд ¿Сִ شappд ũٰ ˮСִ ¿С شִ °شӴ عٰ ¿Сִ شٰ ֤ ˮСٰ °شд ˮذСд дʿٰ ¿С ش2015ִ °شҵִ ٰ֤ ͨСִ ذСٰ ˮС ش˾д ذСִ ͨСд ũ شд °شӰִ ش2017ٰ °شٰ شҵд شд شҵٰ ع ش޵Ѻ شͨ Сд ˮ΢Ŵô Сٰ ش2017 ش ش2015 شſٰ شƽ̨д ˮ΢Ŵôٰ شʿٰ شϢ °ش򳵰ִ شͨ ˮдʴ ˮũ Сִ ˮعд عд °شд °شappд ˮذСٰ ش򳵰ִ ˮذСִ ¿Сٰ عд شҵ С Сٰ ش2015ִ ˮعִ С ֻ΢Ŵд ش޵Ѻִ ش׼ʰִ شд ˮعٰ °شʴ °شҵд ش2015ٰ °ش ش2017д شִ ذСִ شҵִ °شappִ °شӿٰ شҵ شappִ Сд ش2015 °شִ ˮС ¿С °شapp ˮ΢Ŵôٰ شŴ °شapp °شappٰ °شд ͨСд ˮСٰ شٰ ش򳵿ٰ °ش򳵰ִ شapp ش °شʴ ش޵Ѻ ˮСٰ ֤д °شд عִ ¿Сִ ش򳵴 °ش޵Ѻд شͨ ˮСд °ش򳵿ٰ ũд ũִ ˮعд °شҵٰ شٰ شƽִ̨ ˮС ˮдд °ش򳵿ٰ °ش޵Ѻٰ Сд ֤5ðִ °ش޵Ѻд ͨС شд ش عд شϢٰ ¿С ¿Сִ شϢٰ ֻ΢Ŵٰ شд ˮСд ش򳵿ٰ ֻ΢Ŵִ С °ش򳵴 ٰ֤ ͨС °شƽ̨ شҵִ ع ش شҵִ ش شд ٰ֤ ˮũִ شҵд ͨС عִ ذСд شappִ °شʿٰ °شд شҵٰ شִ ˮСд ͨСٰ شϢٰ ¿С °شٰ °شʰִ ˮ΢Ŵô شд °شд °شappٰ شƽִ̨ ش2017 ٰ֤ ش2015ִ С °شִ عִ ΢Ŵôд شд شִ شҵд ˮعٰ شִͨ ͨСд °شٰ °شʿٰ ˮСд ش ش˾ٰ С شд شٰͨ شʿٰ ֻ΢Ŵٰ عٰ ˮдʿٰ ũִ شappд ش׼д ΢Ŵôд شҵٰ ذСִ °شٰ ش޵Ѻ °ش Сִ ˮذСٰ شٰ °ش شٰ °شʴ ˮũ Сٰ ֤5ðִ شд °شappִ شappд ֻ΢Ŵ ذСִ ֻ΢Ŵٰ عٰ °ش޵Ѻ ֤5ðִ شʿٰ Сִ ذСִ ش׼д ũд ֤5ÿٰ عд Сд ع °ش ش2015д °شapp °ش˾ִ ˮũִ °شƽ̨д شϢִ شд °ش Сٰ ش򳵿ٰ شִ شappִ عִ Сִ ΢Ŵôִ ˮعִ °شӴ ش򳵴 شִͨ ¿Сд °شƽ̨ ˮعִ شapp ũд °شҵٰ شҵ °ش عд شͨ ذСд °شҵִ ˮعٰ °شҵд ˮذСٰ ش޵Ѻ ֻ΢Ŵ شٰ ش˾ٰ ΢Ŵôд ΢Ŵôд شƽ̨ °شappִ عٰ ش ذС ˮعִ °شӿٰ °شٰ شƽ̨д ֤5ô °ش ع °شʴ شӴ ˮ΢Ŵôٰ عٰ شƽٰ̨ شŴ ش׼ʴ °شapp شٰͨ ٰ֤ ˮذСٰ شд ΢Ŵôִ дʴ °شҵд ˮعٰ شͨд ذСٰ Сִ Сִ ش˾ شƽ̨д ͨС ش޵Ѻд ش˾ִ ˮСٰ Сд ش򳵴 ¿Сٰ شд ֤5ô ش2015ִ ũд Сд شҵд ֤5ðִ ֤5д شд °شٰ عд ˮع °شִ شapp °شӴ شƽٰ̨ ش׼ʰִ ش2015ִ °شʴ ũٰ شͨ ˮعٰ عִ ش2015ٰ ذСٰ ش޵Ѻٰ ͨСִ شϢִ شٰ Сٰ ˮعٰ ش2015ٰ ˮع ش2017ٰ ش޵Ѻд شд °شʰִ شٰ شƽ̨д °شҵٰ ˮذС ˮذСٰ дʿٰ Сٰ °شд ش2015д شappִ شƽ̨ شϢд °شд ٰ֤ ֤5ô °شд ˮСִ °شappд شapp Сٰ ش޵Ѻٰ شٰͨ ش˾ ش׼д ش ذСٰ ֤ شƽִ̨ شapp ¿Сִ Сд ˮع شٰͨ ش2015ٰ °ش򳵴 °شҵ ˮعд ˮع شд ũд °ش޵Ѻд شϢд شִ شŴ شʰִ ˮСд °شƽ̨ ˮذС ش2015д شٰͨ شд °ش򳵴 ش޵Ѻִ °شappִ ش׼ʿٰ ֻ΢Ŵд ش˾ٰ ˮСִ °شappִ °شappд Сٰ ش޵Ѻд Сִ ٰ֤ شд ش ˮعٰ ش ˮСٰ Сִ شٰͨ ش˾ٰ °ش˾ִ ع °شʿٰ ش޵Ѻ °شƽ̨д ش׼ʴ дʰִ ũ °شappִ ִ֤ شapp ع ͨСִ ش2017д Сٰ ֻ΢Ŵٰ ˮ΢Ŵô ش2015ִ ˮعٰ ֻ΢Ŵٰ ش򳵰ִ ΢Ŵôִ شſٰ Сִ شҵִ عִ شҵִ شҵٰ ش򳵰ִ شٰ °شʴ ΢Ŵô شʴ °شappٰ ˮũٰ °شҵд ش򳵴 ش˾ ֤5д ֤5д ش2017д °شʰִ ¿Сٰ °شٰ ֤5ô °شҵд ش޵Ѻд ֤5д شд °ش ش2017ִ ˮũٰ ¿Сִ شӰִ ش׼ʰִ Сٰ ˮع дʿٰ شٰ شִ ش޵Ѻд ش޵Ѻ شٰ дʴ °ش޵Ѻִ Сٰ شŴ ֤5ðִ дʴ ΢Ŵô شapp ˮ΢Ŵôٰ ˮعٰ شִ °شӿٰ ֤5ô ش򳵿ٰ شҵٰ ˮعٰ ش °ش޵Ѻٰ °شҵ ˮСٰ شд дʴ ˮعִ ش޵Ѻִ ش2017д ˮعٰ شٰͨ ֻ΢Ŵд ˮдʴ °شӿٰ ش˾ٰ °ش Сִ ذСٰ شд شƽٰ̨ ˮذС Сִ °شƽ̨ Сд ˮعִ ش˾д °شִ ش򳵰ִ дʿٰ شϢٰ ع ع ֻ΢Ŵ شд °شƽִ̨ ذСд °شƽٰ̨ ˮعִ شϢ ũд عд дʿٰ شͨ عд °شӿٰ дʿٰ °شʰִ شд °شӴ Сִ °شٰ °ش򳵰ִ شƽ̨д ش򳵴 شʿٰ °شд °شҵ °شƽ̨ ش޵Ѻд ũд °ش޵Ѻ ذСִ ũٰ شϢٰ ũ شҵִ °شҵִ شҵд °شٰ شд شٰͨ °شʰִ °ش򳵰ִ ش˾ شٰ ع شϢ °ش򳵿ٰ ֻ΢Ŵٰ ذСִ شappд شд شapp °شִ ũ شƽ̨ °شд °شд ˮعд شʿٰ ش2017ٰ ش򳵿ٰ شƽ̨ ũд дд °ش˾ִ °شƽִ̨ ֻ΢Ŵٰ ˮСٰ °شҵٰ ֤5ÿٰ Сٰ شappٰ ֤5ÿٰ شƽִ̨ شappٰ ũٰ °شд ˮũ شд شͨд شƽٰ̨ عٰ ˮذС شappִ °شappִ شͨд ˮعִ Сִ ش׼д ˮذСִ شд °شҵִ ֻ΢Ŵٰ ˮع дʿٰ شϢ ¿Сٰ ˮذСٰ شͨд дʰִ ֤д ش޵Ѻִ ֤ شٰ عд °شappд ذСִ شٰ شͨ ũٰ °شӰִ شŴ °شʰִ ش ΢Ŵôٰ ͨС °ش˾ִ شϢ ũٰ Сִ ذСд ˮذС عִ ִ֤ дʴ °شҵٰ ˮ΢Ŵô ũ °شִ дʰִ ش2017ٰ عٰ شƽ̨ شapp شʰִ ֻ΢Ŵд °ش˾ִ ش׼ʴ ˮعִ شִ °شӿٰ ذСִ ˮũд ذСٰ °ش޵Ѻִ ͨС شʿٰ ش򳵿ٰ شͨд ֤д ش׼ʿٰ Сд ͨСٰ дʰִ ˮذСִ °شд ˮذСд شϢٰ عٰ شҵд شִ ũ ¿С ش򳵿ٰ ش򳵰ִ °شҵٰ °ش ش2017д ˮũٰ شִ С °شд ͨСٰ شӰִ شͨ ش2015ִ ش2015 شƽٰ̨ شٰ ش˾ٰ С °ش޵Ѻ ش2017ٰ дʰִ °ش °شƽִ̨ ¿Сٰ شϢִ °ش ũٰ ֤5д شappд °شӴ شٰͨ С ش򳵿ٰ ˮСٰ ֤ °شҵ °ش شŴ شҵٰ شٰ ִ֤ °شappд ˮذС °شapp شʰִ ش򳵰ִ ֤5ô ˮСٰ شִͨ °شд شʰִ ش׼ʴ °ش޵Ѻ ˮعд °شд ٰ֤ شϢٰ ˮع °شִ Сд شִ дʰִ شƽٰ̨ °ش޵Ѻд °شappٰ Сд °شҵд ش򳵰ִ ٰ֤ شſٰ عִ Сִ ˮذС ش2017д شд شҵ °شҵ شappٰ ش شִ ˮعд ֻ΢Ŵٰ ¿С ˮعд °ش򳵰ִ ˮ΢Ŵôд ˮũд ¿Сд ˮСִ °شд ˮع عִ شҵд ¿Сд ˮũٰ شͨд عִ ش2017 ˮذСд شд °شҵٰ С شִ °شд شд ˮСд ش޵Ѻִ شƽٰ̨ ΢Ŵôִ ˮذС ¿Сٰ ˮũٰ ع شд ش򳵴 شŰִ °شʴ °شappд شд °ش򳵿ٰ ΢Ŵôд °شҵ дд ΢Ŵôٰ شٰ ˮع شӴ ֤5ô شٰ ˮع شŴ °شٰ شҵٰ شִ ش شҵ ֤5ô °شӿٰ ذСִ ˮعٰ ˮعٰ ֤5ÿٰ ũִ شappд °شӿٰ ¿Сִ °شٰ ũִ ذСٰ ش׼ʿٰ Сд شٰ ذСִ شд شappִ ũִ ش2017д شappٰ شд ˮũ ع ˮ΢Ŵôٰ ش˾ִ ͨСٰ ֻ΢Ŵִ °شִ ش޵Ѻִ عд °شʴ ˮعд ˮ΢Ŵôٰ °شд Сִ °ش޵Ѻд ˮ΢Ŵôд °شʰִ شͨд عٰ °شʿٰ شִ ¿Сٰ شͨ °شд °ش޵Ѻִ °شҵٰ عд Сִ شٰ °شҵٰ شϢִ ش޵Ѻд °شҵִ °شִ ֻ΢Ŵִ ˮذС شƽ̨ °ش򳵰ִ ش2015ٰ Сִ ش˾д °شƽ̨д °شʴ ع شҵд ˮ΢Ŵô ¿Сд ˮСٰ شҵִ شִ شҵִ °شʰִ °شappд ش򳵰ִ °شִ °شƽ̨д ع ͨСִ شִͨ ֤д ش޵Ѻ дʰִ ش شд ˮ΢Ŵô ͨСٰ Сд شд ˮũٰ ΢Ŵôٰ ع شд شʰִ ذС ش׼д شappִ شҵд ش2015ִ дд °ش °شappִ °شƽٰ̨ شƽٰ̨ شappٰ عִ ش޵Ѻд °شҵ ΢Ŵô °شٰ ش׼ʿٰ °شӿٰ °شд شҵд ˮعٰ ¿Сִ °شд °شҵٰ °شд С °ش򳵴 °شҵд ش򳵿ٰ شд شϢ °شƽ̨ شappд شapp °شִ °ش޵Ѻٰ °شӰִ شд °شƽ̨д С شͨд ش׼ʴ дʴ °شƽִ̨ ش ũд °شƽٰ̨ °شִ شʿٰ شִ °شʿٰ شд شд شƽִ̨ شʴ عٰ °شִ شϢд °شд شӿٰ ع °ش޵Ѻд ش2015ٰ شappٰ ˮСٰ شŰִ ֤5д شִ °شapp Сд °شִ °شҵд شapp ֤д ˮعд ش׼ʰִ °شƽ̨ ֤д ش ֻ΢Ŵٰ ֤5д °ش˾ִ شд شƽִ̨ ͨСִ شҵٰ °شappٰ ˮС ֤5д °شٰ ˮع شappִ شӿٰ ذСд ش򳵿ٰ ش2017ִ ˮСٰ ش2015 ش޵Ѻ °ش˾ִ ش޵Ѻд °شƽ̨д ˮ΢Ŵôд ش׼ʴ شд °ش޵Ѻٰ عд ذСٰ ش򳵴 ش򳵴 ذСٰ Сִ ũ ش׼д ش޵Ѻ ش򳵰ִ ˮ΢Ŵôд شٰ شд شִͨ дʿٰ ٰ֤ ֻ΢Ŵд °ش޵Ѻִ ֤5ô °شӴ °شִ ˮдʰִ ˮذС ˮعٰ ΢Ŵôд ¿Сִ شϢ شϢд ˮذС °شƽ̨ ˮСٰ ش˾ִ عִ عִ ΢Ŵô شд °شappִ ش׼ʴ °شҵִ ΢Ŵôд °شappд °ش ش˾ٰ ֤5ðִ شappд °شд ˮعٰ ˮعִ °شƽٰ̨ ˮذСִ °شʿٰ ˮع °ش򳵿ٰ شƽ̨ ΢Ŵôд شִ شʿٰ ش޵Ѻִ عִ ˮذСд Сִ ˮع ˮС °شappٰ ֤ ũִ ش2017ִ شٰ °شappٰ ˮعִ شд ֤д ˮعд °شд شִ С عִ ˮعٰ °ش޵Ѻٰ °ش˾ִ ش2017д شҵд ش޵Ѻٰ ش˾ٰ °شƽ̨ شappд °شappд ش׼д شٰͨ ˮСִ ˮعٰ شӰִ ش °شӿٰ °شҵִ ش2017д °ش޵Ѻִ عд ˮС شƽ̨д ش2017ִ شӰִ Сд شٰ ش2015ٰ ũд ˮСд °شapp Сִ ¿Сд شӿٰ شд ش׼д ذСд °شд ˮСд °ش˾ִ ش򳵴 ΢Ŵôִ °شappٰ ˮ΢Ŵôд °شд ֻ΢Ŵд ش޵Ѻִ ΢Ŵôٰ ˮعٰ شִ شʿٰ °شд ͨСִ °شƽٰ̨ дʴ ˮ΢Ŵô ش޵Ѻִ ش °شд °ش޵Ѻٰ ΢Ŵôд °شappд °شд °شִ ֻ΢Ŵִ ش޵Ѻ °شִ شӴ شд ˮСٰ ֤5д ˮ΢Ŵô Сٰ ش޵Ѻִ дд ֤5ô °شҵٰ شִ ش׼ʰִ شٰͨ ͨСִ ¿Сٰ ֤ °شƽٰ̨ °شд عٰ شִͨ شҵִ شִͨ شҵٰ عд ũִ °شӴ ˮعִ ش׼ʰִ شӿٰ ش޵Ѻִ дʰִ شӿٰ ͨС ֤5ô ˮũִ °ش򳵿ٰ °شִ شд شappд ¿Сٰ °شapp °ش򳵴 °شٰ ˮũд ذСִ شִ ¿Сٰ ΢Ŵôٰ ش Сٰ °شд °شٰ С شٰ ˮ΢Ŵôд ش2017д شʰִ °شٰ شִ ش2017д عд °ش޵Ѻִ ش޵Ѻٰ °شִ °ش򳵴 °شٰ Сٰ شҵִ ͨСִ ع °شд °شӰִ ¿Сִ ش׼д ΢Ŵô شƽ̨ °شƽٰ̨ °شд °شƽٰ̨ ֤д °ش޵Ѻִ °ش Сִ ش2015д ˮдʰִ ˮ΢Ŵôд ΢Ŵôд Сд ش򳵴 شƽ̨ ع شƽٰ̨ Сִ °شд °شʴ °شʿٰ ذСִ ش شд شд ũִ ذСд Сٰ ũд شд ͨСִ ˮСִ عִ °شʿٰ ˮ΢Ŵô ֤5ðִ شŴ شʿٰ ֻ΢Ŵִ ش2015 شƽ̨ ˮСٰ °شٰ ˮСд شд Сٰ °شƽִ̨ ũ ͨСٰ °شapp ش޵Ѻִ شִ С شд ش2017д ֤5ô ش2017ִ ΢Ŵô ֻ΢Ŵִ ͨС شҵ ˮع ش޵Ѻ ˮСִ ش2015 °ش޵Ѻ عд ˮдʿٰ ˮعִ ֤д ش׼ʰִ °ش °شҵٰ °شҵִ ش˾ٰ дʴ عٰ ͨСٰ ֤5ðִ °شƽִ̨ °شд °شٰ ˮдʰִ дд ذСٰ ٰ֤ ش °شʰִ عٰ ũ ֤5ÿٰ °شƽִ̨ شٰ ͨСٰ ع ֤5ô ش޵Ѻ °شд °شapp ش򳵿ٰ شд °ش޵Ѻ ش ش׼ʿٰ شд ش2015ִ С عִ شƽִ̨ °شƽ̨ °شʴ ش ˮС ũٰ شٰͨ ش °ش޵Ѻٰ ֻ΢Ŵ ˮдʴ شٰ дд ˮСٰ شٰ Сд °شʴ شϢִ °ش޵Ѻִ عٰ ˮعִ ֤ شд عٰ °شҵִ شִ شӰִ ˮعд شϢд شִͨ شҵ ΢Ŵô ˮع شд ش2015 ͨС Сٰ شд ˮСִ شƽִ̨ شҵд Сٰ ˮдʰִ ΢Ŵô °شٰ °شд °شٰ °شʴ شʴ شϢд شƽ̨д ˮдʰִ °شʴ ش شٰ ش򳵰ִ شͨ ˮСٰ ˮعд شʰִ ֤5ô شϢ ش2015д °شƽ̨д ¿Сٰ °ش޵Ѻд ֻ΢Ŵִ ΢Ŵôٰ °شʿٰ ش˾ִ °شҵд ش ˮعд ش2017д شŴ °ش޵Ѻд °شʿٰ °شappд ˮعд С عд °شƽٰ̨ ˮعִ عִ شappٰ شʰִ شд °شƽٰ̨ ٰ֤ ش˾ִ ˮعִ °شʴ ˮСٰ ũ شʴ ũٰ ش򳵰ִ ˮ΢Ŵôд ֻ΢Ŵ ش2015ٰ شд شӿٰ °شappִ ˮ΢Ŵô °شд شִ شͨд °ش޵Ѻд °ش޵Ѻִ ˮдʿٰ ش򳵴 °شٰ شд ش °شٰ ش˾ִ شٰͨ ش ΢Ŵôд С ذСٰ ش׼ʰִ Сٰ ش2017 ش޵Ѻд °ش򳵿ٰ ش2015д شд °شٰ °شapp ũ ũִ °ش򳵰ִ شʴ ֻ΢Ŵٰ ˮعִ ش׼д Сִ ش޵Ѻٰ ش2017д عд °شƽ̨ شҵд ˮдд ֤5ô ش2017д شƽ̨ ˮعд ˮС °شappִ ش˾ شд شϢ ذСִ °شӿٰ Сִ ش2015 ش شappд ش2015 شд ˮũٰ شƽִ̨ شʴ ٰ֤ ˮСִ °شƽ̨д С °شӰִ ͨС شٰ ش2015ٰ °شʰִ شappִ شϢִ شʰִ дʰִ ˮعִ °شҵд °شӰִ ˮذСٰ شϢ ش򳵴 ش׼ʰִ شҵд شҵٰ ˮعд ˮũٰ °شҵִ °شд ˮعд ش2015 ش׼ʰִ ش2017ٰ ˮعд ֻ΢Ŵ ˮС ش °ش򳵴 ֤ ع ذСٰ عд شϢٰ ˮС شappд شд °شִ °شƽ̨ °شٰ ش˾ °شٰ شƽ̨ Сд Сд °شҵ شҵ °شд عִ شٰ ش׼д ֻ΢Ŵִ ˮعٰ ش޵Ѻٰ °ش򳵴 °ش˾ִ ˮдʿٰ شд عٰ °شд ذСִ ش˾ °شҵ شſٰ ֤ شҵٰ Сִ ¿Сٰ شӰִ ˮСִ °شд شappٰ °شд شٰ °شٰ ũд ˮС ˮСٰ ˮдʿٰ ִ֤ ش˾ִ عٰ ˮعд ¿Сִ ֻ΢Ŵٰ ˮСٰ ش򳵴 شִ ˮСִ شappٰ °شҵִ Сִ شϢִ °ش شϢ °ش޵Ѻִ عٰ ¿Сִ ͨСд عٰ شͨ ش˾ شִ شƽ̨д °شӴ شд ˮعִ شٰ ش2015д °ش޵Ѻд شд ˮũִ ش׼ʰִ °شд ذСд ˮعд ˮع ش׼д ش򳵰ִ Сٰ ֤5ô شӿٰ شϢ ũд شӴ ش2015ٰ شٰ ش޵Ѻд ֤5ÿٰ °ش˾ִ ¿Сд ˮСд ش޵Ѻִ ΢Ŵôٰ ˮдʿٰ شٰ °شҵִ ˮũִ عд ش ˮСٰ ش޵Ѻٰ °شapp ش׼ʿٰ ֤5ÿٰ شŴ ˮдд °ش򳵴 شͨ ũ Сִ ش˾ٰ شٰ عд ش˾ٰ ˮдʴ °شƽִ̨ ͨСִ °شҵִ شٰ °شٰ ˮ΢Ŵôٰ ˮСִ °شд شӴ ش˾д شŴ °شִ ˮũٰ ش˾д ֤5д شٰ ͨСд شͨд ش2017ִ °شִ ͨСִ °شд °شٰ عٰ ˮдд شӴ شϢд شſٰ ΢Ŵôٰ ش2015ٰ Сд °شִ °شʴ ش Сִ شִ Сٰ شӰִ ˮعд شŴ °ش ͨСִ ˮдд ֤5ðִ ش ͨСִ С °شд ΢Ŵôִ ش򳵰ִ شappд عٰ شд °شapp شҵִ شд ˮعд شд °شҵд °شӰִ ش2015ִ Сд °شִ عٰ ֤5ô °شӿٰ °شƽٰ̨ ͨСִ ش޵Ѻ ˮũִ ش ش׼ʰִ ˮذСִ °شִ ũ ˮذСд °شд ش޵Ѻִ شſٰ ش˾д ֻ΢Ŵִ °شƽٰ̨ ذСд ֻ΢Ŵд ˮСд شҵִ °شapp °شٰ ¿С شapp ش޵Ѻٰ ˮذСִ ش شҵд °شд ũ °شƽ̨д ش2017ִ عٰ °ش򳵿ٰ ΢Ŵôд ˮũٰ شʿٰ ˮذСٰ ˮع ¿Сִ ˮ΢Ŵôд °شӰִ شӰִ ش2017ٰ شд ˮдʿٰ ũ Сִ °شӿٰ عٰ Сִ ֤5д عд Сִ عִ °ش򳵿ٰ °شƽ̨ ˮдʿٰ ش شд °شӰִ °شʰִ ũִ شapp ũִ عִ شŰִ شʴ ˮذСд ˮعٰ شʴ ش2017 °شappд شд ذСִ عٰ °شִ ֤5д °شƽ̨д °شƽ̨д °شִ ¿С °شƽ̨ عд شϢд С ˮũִ ˮСٰ شд дд ֤ °شд شִͨ ˮذСִ ذСд ذСд ¿С شִ شʿٰ °شƽִ̨ ش2017ٰ ˮСд ˮعٰ °شд شappٰ °شӰִ ֤ °شӿٰ С ش2015д °شҵٰ ˮС ذСд °شƽٰ̨ ˮ΢Ŵôٰ ΢Ŵôд شд ذСٰ ˮذС °ش޵Ѻִ °شappִ ˮũٰ ˮذСִ ˮعִ С ũ °شִ شƽ̨д ذС Сٰ Сд °ش򳵴 شϢ ش ذС °شƽ̨д ش2015ִ ˮذСд Сִ ֻ΢Ŵִ Сд °شƽٰ̨ ΢Ŵôٰ ش׼ʴ ع شƽٰ̨ شٰ ش2015ִ ˮ΢Ŵôд شٰ ΢Ŵô شŴ ذСٰ °ش޵Ѻ شд شapp ¿Сٰ ذСд °ش˾ִ Сٰ °شappٰ ˮдʿٰ ذСд ˮСд شŰִ ˮع شд ֤5ðִ °شapp شд شͨ عٰ شִ شٰ شٰ °شд شӴ شִ ذСִ شƽִ̨ شʰִ شд شٰͨ ˮСٰ ΢Ŵôٰ °شƽٰ̨ °شӿٰ °شƽٰ̨ ˮذСд ũִ ˮСٰ ֤5ðִ ذСٰ °شƽٰ̨ °شƽ̨д ˮдд ش򳵿ٰ عд ش޵Ѻд ֻ΢Ŵٰ °شƽִ̨ °شʰִ ͨСٰ شִ شƽִ̨ С ع عд °شӰִ ش2015ִ дʰִ ش޵Ѻ ִ֤ ֻ΢Ŵ ˮذС °شٰ °ش޵Ѻ ΢Ŵôִ شϢٰ °ش򳵿ٰ °شӿٰ ¿Сִ ˮعִ ¿Сִ ش׼ʿٰ ˮС عд شٰ ˮعִ ˮдʿٰ شapp ͨСִ °شд شͨ شִ شٰ °شд Сٰ ִ֤ ذСд شϢٰ °شִ ˮũд ˮСִ °شƽٰ̨ شapp ˮũд ֤ ֤5ô ش ش޵Ѻд °شappд شŰִ ¿Сд ֻ΢Ŵٰ дʰִ ش2015д ΢Ŵôٰ ˮذСд ˮдд عִ °شӴ شϢ ˮع ִ֤ شִ شд ΢Ŵôٰ ش򳵴 °ش򳵰ִ عִ ش2015ٰ شд ش2015д ˮСִ ˮС شʿٰ شŰִ °شд ش˾ٰ ũִ شٰͨ شд شٰ дд С °شƽٰ̨ ˮСٰ ֻ΢Ŵٰ شҵд ع شſٰ ش2015ٰ °شƽ̨ ˮũִ ش˾ °شд شִ ˮСٰ ˮСٰ °شҵִ عд عд ذСٰ ˮũٰ ذС ˮСд ˮعٰ °ش޵Ѻִ شд °شִ ũд °شappִ °شҵִ ˮдʰִ ˮ΢Ŵôд ش˾ ũд °شд شִ °شӿٰ ֤д ͨСִ ˮع дʴ °ش޵Ѻ °شٰ شҵд Сִ شٰͨ شִ С ذСִ °ش޵Ѻִ شд ش2017 شҵִ شִ ش ش˾ٰ ˮдʴ شٰ ش򳵿ٰ ˮ΢Ŵôд °شƽ̨ عٰ ش򳵴 ִ֤ °شappٰ °شҵٰ °ش ˮũ °شд ˮдʰִ ˮСٰ ˮдʰִ ˮذСд ͨСִ ũִ عд ֻ΢Ŵִ شϢٰ شƽٰ̨ °شappд ¿Сٰ ˮũд ش׼ʰִ ˮذСд ش򳵰ִ Сٰ °شٰ °شִ °شд ش2015 ش޵Ѻٰ °شӴ °شʿٰ شִ شӰִ дд °شapp °شƽٰ̨ شϢִ ˮذС ش׼ʰִ ش׼ʰִ °شƽ̨д ش˾д °شʴ شٰ ˮũд ش׼ʴ شͨ ֤5ðִ ذСִ °شд ع ش׼ʿٰ °شҵд °ش޵Ѻ ֻ΢Ŵִ ˮСִ شд ش شִͨ °شapp ũٰ °شappִ ֻ΢Ŵٰ شҵִ عٰ شͨд ˮذСٰ Сд °شд дʰִ ˮذСִ شд شʰִ Сٰ °ش򳵿ٰ °شƽٰ̨ شappд شƽִ̨ شappٰ ˮذСٰ ˮع Сִ ¿Сд ˮũ ¿Сд شapp ¿Сд °شҵд شд °شappִ ֻ΢Ŵٰ ΢Ŵô ˮСִ شӴ شappд Сִ ¿Сٰ شappд عٰ °ش޵Ѻٰ ֤5ô ˮСд °شҵ عִ ع ¿Сִ شӿٰ ذСִ Сִ ش޵Ѻٰ Сִ дʿٰ شŰִ С °ش޵Ѻд ˮع ش2017ִ شִ °شƽִ̨ С ش˾д °شҵд °ش޵Ѻٰ ش ˮũ ͨС ˮСд ˮС ˮ΢Ŵôٰ ֤д С °شд ˮذСٰ عд Сд ش شҵִ ˮдд °شӿٰ ͨСд ˮعд ũд Сд ˮСд ֻ΢Ŵٰ дд ˮعִ شƽ̨ °شappٰ شд ΢Ŵôٰ ͨСд ˮذСд شƽٰ̨ شҵִ С ͨСִ شҵд ˮعٰ ˮСд ˮذС °شƽ̨ ˮСִ °ش˾ִ ֤5д дʿٰ ֻ΢Ŵд ˮعִ ֻ΢Ŵд ش2017ִ ΢Ŵô ũ شϢд شд °شӿٰ شִͨ شٰ ֤д شͨд ˮذС ˮСٰ °شҵٰ ũִ ش˾ٰ °شҵ شٰͨ ֤5д ˮع °شҵ ش׼ʰִ ش׼ʿٰ شд Сִ ش˾ٰ °شִ ˮСٰ ش˾ִ ٰ֤ ش2015ִ ¿Сִ ˮдʴ ش °ش ش˾ ֤д ش򳵴 ֤5д شٰͨ ˮС شƽִ̨ ش2015 شӿٰ شд Сִ ˮعִ ˮдд ˮعִ شŴ شappִ °شʿٰ ش򳵰ִ شҵ ذСٰ ˮع ֻ΢Ŵٰ ش˾ִ °شִ Сٰ عٰ شд °ش򳵰ִ °شִ ش˾д Сٰ °شҵд ˮдʴ شϢ °شд ˮذСִ شƽٰ̨ Сд Сִ ˮũٰ شд شſٰ °ش ˮ΢Ŵôٰ ˮСд ΢Ŵôִ °شд شд ˮعд شд ũ Сд شҵд °شʴ ũ °ش˾ִ ˮũ ذС ֤ ش2015д ΢Ŵôٰ عִ شִ ¿С ˮعִ °شӿٰ °شд ֤5ô ˮдд ΢Ŵôٰ ش޵Ѻд ͨСٰ ˮСٰ شʰִ ش2017 ͨСִ ش޵Ѻд ˮСٰ شд ش2017д С °شʰִ °شٰ Сٰ شҵִ عִ Сٰ شٰͨ °ش޵Ѻִ ֻ΢Ŵٰ ش2017ִ °شӰִ ش򳵰ִ شƽִ̨ عٰ °ش޵Ѻ °شִ ˮСٰ °شҵ شappִ شӰִ °شӴ عִ شд ũִ °شʴ ¿Сִ ֤5ÿٰ ذСٰ ش򳵴 °شƽִ̨ ˮСд °شٰ شƽ̨ °شд ˮ΢Ŵôд ˮعٰ ˮعд ˮعд ع ˮСٰ ˮũ شִ ˮع شϢִ Сִ ش򳵰ִ ش׼д °شӰִ ش׼ʴ شϢٰ ֤5ðִ °شҵִ дʰִ ˮ΢Ŵôд дʿٰ ˮСд ִ֤ °شӰִ شд شд ¿Сд ִ֤ Сִ ֻ΢Ŵд ش򳵴 ¿Сд °ش дд ش2015ִ °شд °ش޵Ѻд عд °ش򳵴 ش2017ٰ Сд Сٰ شŴ ¿Сд ¿Сٰ ش׼ʰִ °شƽٰ̨ عٰ С ¿С شӴ °شд ִ֤ °شٰ дʴ شٰ شƽٰ̨ ¿С ذСд °ش򳵰ִ Сд ش׼д ֻ΢Ŵִ ¿С ˮ΢Ŵô شҵִ °ش °شִ °ش޵Ѻٰ ˮũִ °ش޵Ѻд ΢Ŵô شҵ ¿Сٰ ش޵Ѻ شƽִ̨ شƽִ̨ شƽ̨д °شapp شϢٰ °ش޵Ѻд °شappִ °ش޵Ѻٰ °شҵٰ شд ˮСд شʿٰ Сִ ¿Сٰ ˮũִ ش򳵴 ش2015ٰ °ش޵Ѻִ ͨСִ شִ ش2017д ΢Ŵôٰ ֤д ش2015 ֤5ðִ ش2017ִ ¿Сд дд ˮдʰִ شд ˮũٰ ֻ΢Ŵִ ˮС شҵ ˮũд ˮع ش˾ شҵִ ش2015 °شд °شapp Сٰ ش ũ °ش޵Ѻд °شƽ̨ ֤5д дʴ °ش ˮعٰ عٰ ش2017д °شƽٰ̨ °ش °شappִ °ش ˮСִ °شִ ũ С Сд شſٰ ˮСִ شҵִ ˮذСд ˮعд ٰ֤ ֻ΢Ŵ شſٰ شҵ ֻ΢Ŵ ֤5д Сд °شд شͨ ش˾ ش޵Ѻд ش ˮСд °ش ¿Сִ Сִ ش׼ʰִ ũٰ ش2015ִ عٰ شд شŰִ ش ش2017ִ дʰִ ֻ΢Ŵٰ С ũ ֤5д شִͨ °شӴ ش Сд شٰ شͨд شд Сִ °ش˾ִ ˮعд °ش޵Ѻִ ش޵Ѻִ ˮСд °ش޵Ѻٰ ΢Ŵôִ ͨС عд ˮũִ شӰִ ش򳵴 ˮ΢Ŵôд ع عд عд شŴ °شٰ ˮ΢Ŵô ¿Сٰ ũٰ ũд ֤5ô شӿٰ شſٰ ֤д شӿٰ ذС شٰ شƽ̨ °شƽ̨ ع ˮ΢Ŵô شд شٰ °شӰִ ΢Ŵôٰ ˮС °شʰִ شٰ شд ش׼ʴ شϢٰ ˮعִ ˮдʴ شִ شҵִ ֤5ðִ ˮС °شƽִ̨ ش2017д شҵٰ ũٰ شŴ ع ش2017 ˮũִ ˮСٰ °ش޵Ѻ ΢Ŵô °ش򳵴 °شд °ش޵Ѻִ ¿С ΢Ŵôд ش׼ʰִ ͨС ش ˮع Сٰ ˮعд ˮũٰ ¿С شٰ ˮдʰִ شд ش2017ִ °ش ˮذСд Сִ ش׼д ش˾ִ شд شٰ ¿С ش2017 ֻ΢Ŵٰ ͨСд °شд عд °ش޵Ѻ дʿٰ ش׼ʿٰ ˮعд ش °شƽ̨д ֤5ÿٰ ش򳵰ִ ˮذС Сִ Сд شƽٰ̨ ش˾ٰ ũд ش˾д ֤5д ش޵Ѻд عд ͨСִ شϢִ شappִ عִ شӿٰ °شʿٰ شٰ °ش °شٰ ¿Сִ ش2017ִ شӴ ͨСٰ ִ֤ ΢Ŵô °شٰ °شҵٰ ˮذСд °شִ شд ˮũд شٰ عִ شִ ˮع Сٰ Сд °شٰ شִͨ °ش򳵴 ˮдʰִ ش޵Ѻд ˮдʴ ֤5ô °شִ ع ֻ΢Ŵٰ °شд °شִ شappд ش شϢд ֻ΢Ŵ °شٰ ش׼ʰִ شٰ °ش ΢Ŵô дʿٰ Сִ °ش򳵿ٰ ˮ΢Ŵô ͨСٰ °شӿٰ شͨ ٰ֤ °شƽ̨ °شƽ̨д ũд ͨСִ ش °ش򳵰ִ ˮذСд ش2017 °شapp ¿Сٰ ˮдʰִ °شҵִ ΢Ŵôִ °شٰ ذСִ °شӴ °شд ˮСִ شʴ ˮũд ˮũٰ ֤5ÿٰ ֤5д °شִ ֤5ô شappִ ˮдд شƽ̨ ֻ΢Ŵ Сд ˮذСд ش׼ʿٰ °ش˾ִ Сٰ ˮعִ ش˾ִ شƽ̨ ش2017 ش˾д С شŴ ˮعٰ °شִ شд °شִ ش޵Ѻִ ذСִ ũд شٰͨ ش2015ٰ °ش򳵰ִ ˮдд °شִ شapp ˮСд ع °شд شƽٰ̨ ش2017д ֤д عִ ش2017ٰ ֤д °شд С شִ ˮعд شд Сִ شƽ̨ ֤5ÿٰ °شӿٰ дʿٰ дʿٰ ˮСд ش׼ʰִ °شд ΢Ŵôٰ °ش򳵴 ¿Сִ ũִ عд شд ش򳵴 ش2015 ΢Ŵôٰ شƽٰ̨ °شappٰ شϢд شӴ ˮСд °ش޵Ѻٰ Сִ °شд ũٰ ˮعִ شappд شִ شʿٰ شִ ˮũд ˮع شͨ ˮũٰ شִ عٰ ũٰ °ش޵Ѻִ ˮذС °شд شϢٰ ͨСд ˮذСִ С ¿Сִ ش޵Ѻд ˮذС ش2015 ˮذСٰ ش2015 ذСִ شŰִ °شʿٰ ˮСִ عд °ش򳵿ٰ ش˾ عִ °شʰִ °شд ش޵Ѻִ ˮСٰ ش2017 عִ °شʿٰ شҵд ش2015ִ °ش򳵴 ش2015 ش򳵰ִ ũٰ شϢִ ˮعд ˮũִ °شapp شд °شٰ °شappд Сִ ˮعд °ش򳵰ִ ش׼ʿٰ ش ش ش2017ٰ ˮعд ֤5ÿٰ شִ ش׼д شappд ش޵Ѻд ˮذС ش˾ٰ شϢִ ˮ΢Ŵôٰ °شʰִ ˮعٰ ֻ΢Ŵִ °ش޵Ѻִ شƽִ̨ °شҵ شŰִ °شappٰ شappд ֤ شд ع ش޵Ѻд ¿С عִ شҵٰ شͨ شд ¿Сٰ °شappд ش2015д ˮдʿٰ عٰ ˮعִ °شִ ΢Ŵôд °شٰ شŴ شapp شִ ¿Сд شappд °ش شŰִ Сٰ شٰ ش׼ʰִ ũд شƽ̨д شƽ̨ شд ش˾д ش °ش޵Ѻд ˮع عд ش޵Ѻִ ش޵Ѻִ عд شӿٰ ش򳵿ٰ شͨд شд °شappִ شд ش2015д عִ дʰִ ũд ˮذСд ˮũٰ Сٰ عִ ذС ش2015ٰ ش򳵰ִ °شappд °شʰִ ũִ ش عд ذСٰ ͨСִ ˮعִ عִ ΢Ŵôд °ش޵Ѻٰ ˮдʿٰ °شִ °شƽִ̨ Сд ֻ΢Ŵٰ شٰ Сд °ش˾ִ ش򳵰ִ Сд °شҵ شٰ Сд شappٰ ֤5ô شappٰ ش޵Ѻд °شҵ ش˾ִ عд °شʴ شִ شͨд شϢٰ شappд °شӴ °ش޵Ѻٰ ũд ش2017ִ ¿С ˮعд ֤5ðִ شŴ °ش޵Ѻٰ شapp ֻ΢Ŵٰ ش׼ʿٰ Сд شд °شappٰ °شִ Сд شϢ ¿Сд С дʿٰ ˮعִ ˮũд °شҵд ¿С °شҵִ °شappִ °ش޵Ѻִ ش2015ٰ С شд ش򳵰ִ ˮСд °شд Сд ΢Ŵôд شƽٰ̨ °ش򳵴 ֻ΢Ŵִ ˮذСд °شapp °ش򳵴 °ش شapp ش򳵰ִ شд °شӴ ش򳵴 °شд عд дʿٰ شƽִ̨ عִ ˮعٰ °شٰ ˮСִ شд °شд شŴ شapp ش2017д ش˾ ˮذСд شٰ شappд ˮСٰ Сִ ֤ Сִ °شд ˮذСٰ شappд ˮعִ °شappִ ˮ΢Ŵôд °شд °شҵ ֤д ش2017д °شappд ˮũд ش ˮдʰִ ͨС ش2017ٰ °شд ˮذСִ ˮдʿٰ ˮдʰִ ˮع дд дд ˮعִ ˮذСִ شͨд °شд ش2017д ˮũٰ ش޵Ѻд дд С °شҵٰ ش˾ִ شд ˮعٰ Сд ¿С ش޵Ѻ عٰ Сд ˮдʰִ شҵд ¿С °ش ¿С °شʿٰ عٰ ش׼ʴ °شƽִ̨ ˮСٰ °شappٰ شŰִ Сٰ С °ش򳵰ִ дʿٰ °ش޵Ѻٰ ش °شд شִ عд Сд °شӴ ũд شϢִ ¿С شŴ °شд °شappд °ش شƽ̨ °شӿٰ ˮعִ شд ˮعٰ Сִ ش򳵰ִ عд Сд °ش޵Ѻٰ شִ شд ˮ΢Ŵô ˮ΢Ŵôд ֻ΢Ŵִ ͨС ˮдʴ ֻ΢Ŵд ˮũִ شʿٰ ˮСٰ ˮũд ũִ عִ °ش򳵰ִ ش °شٰ شͨ Сٰ °شҵд ش2017ٰ ΢Ŵôд ˮдд ع дʰִ °شʴ عд ˮС ˮСд شŰִ дʴ ˮСٰ ΢Ŵôٰ °شִ °شӿٰ ش дʿٰ Сִ Сٰ °شд °شִ شִ شſٰ عٰ °شƽִ̨ °شд ֤5ðִ ˮعִ شҵд ¿Сִ ͨС شҵд °شִ ֤5д ˮذСд °شappִ ش޵Ѻ ش2015 ذСٰ ˮع ش׼ʴ شд شapp °شappٰ ˮعִ Сִ °ش޵Ѻд °شҵٰ ˮдʿٰ شд شϢд ˮ΢Ŵôд °ش޵Ѻٰ °شִ Сٰ Сٰ °ش򳵰ִ ũٰ ¿С ˮдʰִ ֤5ÿٰ شٰ ˮعִ Сٰ ¿С شٰ ֻ΢Ŵд شд ˮдʴ °ش °شappд ֤ شҵٰ °شƽٰ̨ °ش򳵴 °شʰִ °شд شƽִ̨ ũ ذСִ ش޵Ѻд ش˾ٰ ΢Ŵôд شд شappд °شӴ °ش޵Ѻ ˮдд شapp ˮдд ش شʰִ °شд شͨд ذСٰ Сٰ °شҵִ ˮعд °شʿٰ °شִ ˮذС عд ͨС ش׼ʰִ ˮ΢Ŵô ش˾ٰ °شʰִ ˮذСٰ ش2015д ֻ΢Ŵִ °شٰ شҵٰ شʿٰ شƽ̨д Сִ شҵִ ũٰ °شִ شʿٰ ˮذСִ ش׼ʿٰ شҵٰ ˮعִ شƽִ̨ ˮС ش׼ʿٰ °شд عд ˮعִ ˮعд Сִ ذСд ũ ذС ش׼ʴ شҵд ش򳵴 Сд °ش شִ ˮСд ֻ΢Ŵٰ ش˾д ũִ ֤5д °شӿٰ °شӰִ شappٰ شٰ شҵٰ ˮС °شappٰ ֻ΢Ŵִ شд ũٰ شϢ ذСд Сִ شҵ شٰ شappִ °شƽٰ̨ شƽ̨д ֤5ðִ ˮ΢Ŵôд شƽ̨д Сд °شִ ˮũִ ˮСд شҵ ˮعٰ ˮСٰ ͨСִ ˮعִ °شٰ ΢Ŵôд شƽ̨ ˮСд ֤5д °ش˾ִ ش2017ִ Сִ °ش ˮعд ֤5ô °شд ش˾ ش °شٰ ش شϢд ˮС °شҵٰ °ش޵Ѻִ С ˮũд °شapp شϢٰ ˮũִ ֻ΢Ŵִ ֻ΢Ŵٰ ش ع ˮذС شٰͨ °شappٰ °ش޵Ѻٰ °شӿٰ ش2015 ش2017д ˮũд ش2017д ͨСд °شд дд شϢ ش˾д ش򳵿ٰ Сд شƽ̨д °شٰ ¿С С ˮع شд ִ֤ شʴ ش˾ִ ذС °شʴ °شд ˮعٰ °شҵд ˮСִ ش ش2015 °شʴ ֻ΢Ŵٰ شϢд дʿٰ ˮСִ ش °شٰ شʿٰ شִ عд ش˾ Сٰ شд дд ش˾ شд عд °ش򳵿ٰ ũٰ شҵִ ˮСٰ °ش򳵴 °ش ش˾ شʴ ũٰ ͨСٰ ͨСִ ˮ΢Ŵôд شappд ֻ΢Ŵд شӰִ ˮعд ش׼ʿٰ ش޵Ѻٰ شٰ ش2015ִ °شƽ̨ Сд °شappٰ شappٰ ˮذСд °شƽ̨ °شӰִ ũд ͨС شд ͨСٰ °ش شʿٰ ˮСٰ شд °شд Сд شӰִ ͨСд ش2015ٰ °شapp ش2015 شʿٰ °شִ ش׼ʴ شϢٰ °شappд شͨ شʿٰ °شӰִ ͨС ذСٰ ˮũд عٰ عٰ ش޵Ѻ °ش޵Ѻ عд شٰ °شƽִ̨ ش2017ִ ֻ΢Ŵ ش򳵰ִ °شӴ ش򳵴 ˮعִ ع °شд ΢Ŵôд عд شд ֤5ÿٰ ˮũٰ شҵִ عִ ش׼ʿٰ ٰ֤ °شҵд °ش򳵰ִ °شִ ˮعٰ °شӴ ΢Ŵôд С شҵ شд ˮС ˮũ °شӿٰ عٰ شappд ֤ ˮС ش ش ֤ °شҵд شƽִ̨ дʿٰ ˮСٰ °ش޵Ѻд °شӴ ˮذС ذСٰ ˮС °شƽ̨д ذСٰ °ش޵Ѻ شд дʴ ش򳵰ִ ˮعִ °ش޵Ѻ شʿٰ ˮ΢Ŵôд ش򳵴 شִ Сٰ °شƽ̨д ˮдʿٰ ִ֤ ˮдʴ شӴ ˮũٰ дʰִ شϢִ شŰִ شϢд °شƽ̨ ش شappִ ˮũٰ ˮдʿٰ شͨд ش򳵴 ٰ֤ ˮع °ش޵Ѻִ Сִ ˮذС شappִ °ش򳵿ٰ ˮعٰ شִͨ ش2015д ش򳵰ִ °ش޵Ѻٰ ˮдʴ Сٰ Сд ¿Сд ˮũִ ¿Сٰ ش׼ʰִ ش2017 °شappִ ͨСִ ˮũд شŴ ش򳵿ٰ °شҵд Сִ °ش ˮ΢Ŵôд °شappٰ ذСٰ °شƽ̨д ش2017д شٰ ش׼ʴ °شд °ش޵Ѻ ΢Ŵô عд ش2017ִ شҵٰ شſٰ °شƽ̨д شϢִ °شappд ֤5ô شٰ شҵٰ ش2017д ˮعִ شִͨ Сд Сٰ شִͨ ˮСٰ Сд С ֻ΢Ŵ ֤5ðִ ֻ΢Ŵд °شƽִ̨ дʴ ش2015 ˮСд ֤5ô Сд ش޵Ѻд شд Сִ Сٰ ش ˮعٰ شϢִ ˮذСд شƽٰ̨ شʿٰ ΢Ŵôִ شҵٰ °ش򳵴 °شʴ ش شappд شִ Сִ ش2017 °شʿٰ ¿Сִ Сٰ ش2017 ش򳵿ٰ °ش޵Ѻ Сٰ ش޵Ѻд ˮũд ¿Сд ش2015ٰ ش2017 °شд شٰͨ ش ͨСִ °شٰ С °شʿٰ ˮذСд ˮСд ͨСִ °شappִ °ش عٰ °ش򳵿ٰ ذСд °شٰ ش2015ִ ش2015д ˮСд С ش2015 °ش ũٰ ˮعִ شʴ ˮ΢Ŵôٰ ΢Ŵôд °شд ˮС °شд شִͨ °شִ شŴ ˮذС °شд Сִ ش2017ִ ش2017д ˮСٰ ˮũִ ˮذС شд شϢִ °شٰ °شִ °شӴ °شӴ Сִ ֤5ÿٰ °ش޵Ѻ °شӴ ˮع ¿Сٰ ع شд ش޵Ѻٰ ذС ˮ΢Ŵôٰ ش2015 °شִ ˮعٰ ֤ С ˮعд شϢִ ˮعٰ °شд ˮдʿٰ شִ شͨд شд Сִ ش ũд °شapp °ش˾ִ شִ ش˾д شٰ شƽ̨ شд ˮдʿٰ ֻ΢Ŵд °شƽִ̨ شappִ ˮ΢Ŵôٰ °شҵ ش׼ʿٰ شд °ش򳵿ٰ ش2017ִ ˮعд شӴ ش׼ʰִ شƽ̨д ش򳵰ִ °شʿٰ شд شҵٰ شŴ ش2015 ֻ΢Ŵִ ش˾ٰ عٰ ֻ΢Ŵ ش޵Ѻ ش޵Ѻд ش׼д ذС ˮСд ¿С °شд ¿Сд شƽ̨ ΢Ŵô °شʰִ °شд ش شд °ش򳵴 ش޵Ѻִ ذС ˮСִ °ش޵Ѻٰ °شд Сٰ شд ֤5ðִ ش2017ٰ شʰִ °شҵٰ °شʴ ¿Сٰ ش򳵴 °شappд ˮũٰ °شд شʰִ ˮдд ع ع С °شappִ ˮдʿٰ ũд °ش˾ִ شд С °شʰִ شſٰ ˮС ũٰ Сִ ش˾д شƽ̨ شִ عٰ °شٰ ش˾д شϢٰ ذС ΢Ŵôִ ͨСٰ Сд °شʰִ дʰִ °شִ شͨ °ش޵Ѻִ شӰִ ˮ΢Ŵôд شƽٰ̨ ش޵Ѻ شʿٰ شд شƽִ̨ ˮСִ °ش޵Ѻ Сд °شд Сд عд ˮС ش °شҵٰ ֻ΢Ŵ °ش شҵд ͨС شӿٰ شŰִ ˮذСд °شӴ °شappٰ °شٰ ع عִ ش ˮذСִ شд ˮСд ֤5ðִ °ش ˮع ذСٰ ش޵Ѻд ΢Ŵôд °شappд С ˮдд °شٰ ش شٰͨ ش׼д عٰ ¿Сٰ ش˾д ֤ شϢٰ °شʰִ ذСٰ شҵٰ Сٰ ˮعٰ °شҵִ ΢Ŵôٰ °ش޵Ѻ °شҵٰ °شд شƽִ̨ شͨ °شٰ °ش ش򳵰ִ شappд شappִ ˮũִ ش޵Ѻٰ شٰͨ شƽ̨ ذСٰ ˮعٰ شд ˮذСٰ شд ũٰ °شִ ˮũٰ °شҵ ˮСд شӴ ش׼ʰִ °شҵ °شƽ̨ ش˾ ͨС ش˾ٰ شϢٰ °شд ˮذС Сִ °شappִ С ˮعٰ ش ֻ΢Ŵ شappٰ شʴ °شҵִ °شд عд شҵٰ °شҵд дʿٰ °شִ °شappٰ ش˾ִ °شӴ °شӰִ شappٰ ˮСٰ شappִ ֻ΢Ŵд شƽٰ̨ ش׼ʿٰ ع ֤5ÿٰ °ش򳵰ִ شƽ̨ ֤5д ش˾д عд ˮдʴ شappٰ شƽ̨ °شʿٰ °شִ ֤5д °شִ ˮعִ °شд شִ شʰִ شд ¿Сд ˮذСٰ С ˮũٰ ش˾ٰ شٰ ش дʰִ عд شϢٰ ˮũִ شд ֻ΢Ŵִ Сд дд °شҵִ °شƽִ̨ شٰ С ΢Ŵô °شٰ ֤д شſٰ ˮعִ °شд °شƽ̨ شͨд °ش޵Ѻд ش2015д ش޵Ѻٰ ش2017 ش2015д °شд ش2015д °ش˾ִ С ˮعд ˮذСٰ ش2015ٰ شд شҵ ˮع شŰִ ֤5д °شٰ ˮдʴ °شappٰ ذС ˮС Сִ °شд شʴ شʰִ ش׼ʰִ °شд شͨ شapp °شappִ شϢ ˮعִ ˮعٰ °ش򳵴 شƽִ̨ °ش޵Ѻ °ش޵Ѻִ ˮع °شӰִ ͨСд °شƽִ̨ °ش޵Ѻ °ش ش2017д ˮСִ Сд ֻ΢Ŵд ֤5ô ذСִ شٰ شƽٰ̨ ش޵Ѻ °شƽ̨д ˮعд عд ش ˮ΢Ŵô ش򳵴 ˮعд °شд شٰͨ ذСٰ ش˾ ֤5ÿٰ ֻ΢Ŵٰ ˮ΢Ŵô ֤5ÿٰ ¿Сд ش׼ʴ شִͨ ¿Сִ شͨд Сִ ֤д °شappд °ش ˮذСִ ˮС °شӰִ ش򳵿ٰ شд شٰ ˮعд ع ˮдʴ ֤5д ش2015ٰ Сִ ũ °شִ Сд ˮعٰ ˮũд ˮعٰ ˮ΢Ŵôд °ش޵Ѻд ͨСִ ش˾д شͨ ش׼д °ش ΢Ŵô شϢٰ °شʰִ شϢ °شٰ дʴ شд ش2015 °ش򳵰ִ Сٰ °شд ͨС ˮعٰ °شд شϢִ ֤5ô ũٰ شִ ش޵Ѻٰ ũ °شƽִ̨ شӴ ͨС ش׼ʰִ ش2017ٰ شϢд ش޵Ѻ شӴ ˮũ شд ش򳵰ִ дʴ ش ˮ΢Ŵôд ˮعִ °شƽ̨ °شٰ ˮС شд ˮСٰ ش򳵴 °ش ֤5д Сִ ˮ΢Ŵô °ش ش ش򳵴 Сٰ °شappд شִ شϢٰ شٰͨ عд °شд °شappд ͨСٰ ش׼ʰִ ش˾д ش򳵴 ع С ֤д ֤ شҵִ ˮع Сٰ ش˾ ˮعд ش2017ٰ Сд ˮذС ش °شƽٰ̨ Сд ˮذСٰ °شʴ °ش򳵿ٰ ˮũִ عд عд °ش򳵿ٰ ˮСִ Сд شд ش2017 °ش򳵰ִ °شƽٰ̨ ش ˮũ °شƽ̨ °شӴ ˮع شӿٰ ˮعִ °شʰִ ¿Сٰ ش׼ʿٰ ش2015д дʰִ °ش ¿Сд °شʿٰ дʴ ˮũִ ش2017 °شҵ °شҵִ شŴ ش׼ʰִ ˮСд شҵд شҵд شϢ عִ شٰ ش޵Ѻٰ ش޵Ѻٰ شд عִ ͨСִ ش򳵿ٰ °شд °ش ش С ذС °شִ °شӿٰ °ش޵Ѻִ ¿Сٰ °شд ͨС ش޵Ѻٰ ֻ΢Ŵд Сٰ ش򳵿ٰ Сִ ع ˮũ °شд дд شƽִ̨ °شٰ °شҵ شſٰ ˮСٰ ش׼ʿٰ ˮعٰ ˮСд ֻ΢Ŵд Сд °شappٰ ũ شִ شҵ ֤5д عִ ش2017д ˮع شӿٰ ˮ΢Ŵôд عٰ شٰ شд Сִ شִ ذСִ °شӴ ذС °شд ˮСִ °ش޵Ѻٰ شִ °شд ˮũд °ش޵Ѻд °شappִ شٰ ˮذС °شд ش޵Ѻ ͨСִ ͨСд °شƽ̨д ˮũٰ ش޵Ѻٰ شӰִ ˮС شϢ °شƽٰ̨ ͨСٰ ش޵Ѻ شʴ ˮС ˮũִ شִ °ش򳵰ִ дʰִ ˮعٰ ˮع °شִ شٰͨ شд ش׼ʴ ٰ֤ Сд ˮũִ عִ ˮع дʰִ ش2015д ˮũ شҵ شٰ ˮũִ °ش ش2017ִ ش °شƽִ̨ ֻ΢Ŵд Сд ¿Сִ شƽ̨ °شд ش2015 ش °شƽִ̨ ˮũٰ شӴ °ش شٰͨ °ش޵Ѻִ ˮСд ΢Ŵô °شд ش򳵰ִ ش2015д ˮذСִ شִ ش2015ٰ شִ ũ ¿С °شappִ ˮ΢Ŵôд ˮع °ش޵Ѻд °ش򳵰ִ ˮعٰ شappٰ ش򳵰ִ عִ °شд ش˾ִ ˮСٰ °ش˾ִ ˮذСִ ͨСִ شٰ °ش޵Ѻд ֤5ÿٰ ش2017ٰ شapp ˮعٰ °شƽٰ̨ °ش򳵴 Сٰ ִ֤ ش׼ʿٰ С °شƽ̨д дʴ ͨСٰ ֤5ô °شappٰ ˮС ֤5ô °شҵִ شapp ͨС شϢ شappд شٰ дʿٰ شƽ̨д شд ִ֤ شд ش2017ٰ ذСִ ˮعٰ °شд °شд شƽ̨ С °شƽִ̨ Сд ذС ũд ֤5д °شƽٰ̨ ֤д ˮعٰ ͨСд ִ֤ عִ °شҵ ˮعִ °شappִ Сִ °شٰ شʴ ش ش˾ ش °شд شҵٰ شٰ عд ˮдʴ ˮذСٰ °شʿٰ شٰ С °شҵд شʿٰ شӰִ °شд ˮعд °شappд ֤ ش2015 ¿С ũ °شҵд شƽٰ̨ ˮعִ °شappд °شҵ شapp شٰ ˮũٰ شٰ °شٰ شҵִ °ش °شҵ ذС ع °شд Сд °شִ ͨС °ش򳵰ִ °ش򳵰ִ ش2017ٰ ֤ ˮСִ شҵд °ش شд شʴ شд ش2015д °شд ֻ΢Ŵд ˮдʿٰ °شٰ شִͨ ذСִ °ش޵Ѻд °شִ ΢Ŵô °شӴ ֤5ô ˮСٰ ش˾ִ شд شappٰ °شִ ش׼ʰִ شappд ˮũٰ °شд ش׼ʴ ش򳵰ִ ش׼д ش޵Ѻд °شƽٰ̨ شٰ дʴ °شд ش °شapp ش޵Ѻٰ ˮع ֤5д ش˾ִ ش޵Ѻٰ ˮع شִ ˮذСٰ ˮдʿٰ ش˾ٰ ˮСִ شִ شд °شapp °شappִ ˮعִ ش׼ʴ ˮСִ С ش2015ٰ عд ũٰ ͨСд Сٰ ˮعִ °شƽٰ̨ °شapp °شҵٰ ذСٰ °شٰ ˮũд °ش޵Ѻд عִ ˮСٰ °ش򳵴 °شִ شϢִ شƽ̨д شƽ̨ شӴ ذСд Сִ °شд ˮСд شҵִ ˮС дʿٰ شҵд ش˾ عд شٰ ˮ΢Ŵôٰ дʰִ شӿٰ شʰִ °شƽ̨ ع °ش򳵿ٰ ˮдʰִ °شд °شд شappٰ ش2017 ˮعд ش򳵰ִ ش °شƽִ̨ عд ش °شƽ̨ شͨд شҵٰ شٰ ֤5ÿٰ ش Сд °شƽ̨д شƽִ̨ ΢Ŵôд °شapp °شʿٰ شappд شϢ شʰִ °شappٰ °شapp °ش شappд ˮعд شƽִ̨ شʴ ֤5д شҵٰ ش򳵿ٰ ˮСд شͨд ش ֻ΢Ŵд شд شҵд عִ شapp ˮСд ذСд عٰ ˮũٰ Сִ ش޵Ѻд ش ΢Ŵôд شͨ °شӿٰ °شӿٰ ˮ΢Ŵô شϢ С شϢ شappд ͨСд С شſٰ Сд ش򳵰ִ شſٰ Сٰ Сִ ˮСٰ شд شҵִ ֤5д ˮذСִ ع С °ش޵Ѻִ شŴ °شƽ̨ شٰ ֻ΢Ŵٰ ¿Сִ ش ˮСִ ش޵Ѻ °ش򳵿ٰ °شҵ °ش ˮذС شҵд ֻ΢Ŵ ˮ΢Ŵôд ˮСִ ˮдд °شƽִ̨ شҵд °شִ ش ˮذС ذСд °شƽ̨д ˮС ش2015 ΢Ŵô °ش˾ִ ع شҵд ũ شͨд Сٰ ֻ΢Ŵд شƽִ̨ дʿٰ ذСִ Сд ˮذС ˮعٰ Сִ °شҵд عִ °شд ش׼ʰִ ¿Сд شϢٰ شϢִ ش ͨСٰ ΢Ŵôٰ °شҵ °شд ˮذСִ ΢Ŵôд شƽ̨ °شִ °شӿٰ °شƽ̨д °شٰ ش °ش޵Ѻд Сٰ شд Сд ˮ΢Ŵôд °شapp شappд شҵٰ Сд شƽ̨ ˮдʿٰ ˮذСٰ ֻ΢Ŵ °شд شҵ Сִ °ش ͨСִ ˮذСִ ش2015ִ ش˾ ˮعд ˮ΢Ŵô °شִ ذСд °شִ Сִ شٰ ΢Ŵô ֤ شд °شִ شִ ˮ΢Ŵôд °ش޵Ѻ ش ֤5ðִ ¿Сִ عٰ ˮСд ˮС ش˾ ˮذС شƽ̨д ش ũִ شҵ ˮдʿٰ ֤5ðִ ش޵Ѻд شƽ̨д ش˾ٰ ٰ֤ شӰִ ش׼д ش2017ٰ ش2015ִ °ش޵Ѻ ֤5ðִ ˮذСִ ˮ΢Ŵôٰ ֤ °شƽ̨ شҵٰ Сд شϢִ дʴ ΢Ŵôд Сִ شŰִ Сִ °شҵд °شٰ شִ °شӰִ Сд شƽٰ̨ ˮСִ ͨС °شд °ش ΢Ŵô °شapp ¿Сٰ ˮС ذСд شٰͨ ش׼ʿٰ شӿٰ ˮũ ˮعд شִͨ شƽٰ̨ شٰ ˮС ذСٰ ˮعִ شд ش׼д °شִ ¿Сٰ °شִ ˮдʿٰ ˮСٰ °شӿٰ شִ °شapp عд ˮعд дʴ شٰ شӰִ شʿٰ ˮũִ Сٰ ش °شٰ °شִ °ش °شappд °شӴ ش޵Ѻִ °شд ˮСд °ش򳵿ٰ عִ ش2017 °شƽִ̨ ˮعٰ ͨСִ °شִ شд ˮ΢Ŵôд شŰִ عٰ ˮũִ شϢ شapp شִ شƽٰ̨ ֤5ÿٰ ش2017ٰ عд ش޵Ѻ Сִ °ش޵Ѻٰ شӰִ °شҵ ֤д ش2015ִ ũ С ˮС ֻ΢Ŵٰ ֻ΢Ŵд شҵд شӰִ °شҵд ˮСٰ عд °شappٰ С С ذСٰ °شӰִ °شҵ °شҵ °شƽٰ̨ ˮдд ش˾ٰ ش2017ٰ ذСִ ذСִ Сִ °شappд ذСִ ֤5ðִ ش޵Ѻ ش׼ʴ °شʰִ °ش Сд °ش޵Ѻд شд شapp ¿Сִ ˮСд شٰ ش򳵴 °شƽִ̨ ˮũٰ Сٰ °ش ˮعִ ¿Сִ ˮعٰ ũ شִ Сд شͨд ˮСٰ °شapp °شƽٰ̨ ¿С شappд °شʰִ شҵִ ش ˮС ũٰ Сִ شд ˮ΢Ŵô °شд °شҵٰ °شִ ˮС ش˾ٰ ֻ΢Ŵٰ ֤ شϢд شд شд ͨСд شϢִ شӰִ °شٰ ũд °ش °شʰִ شŴ ش׼ʿٰ شŰִ Сִ شӿٰ شд شд ش˾ִ ˮСִ ش˾ٰ ش޵Ѻд ͨС ش˾д ش˾ٰ °ش ¿Сִ ˮũ شappٰ ֤5ðִ ֤5ðִ شд شٰ °شapp ˮذСٰ ֻ΢Ŵִ °ش޵Ѻٰ °شʴ С ش޵Ѻִ شд شϢд ش˾ִ °شҵ شϢٰ °ش ش˾д ˮС дʰִ дʴ شٰ شƽٰ̨ ˮذСִ °شд °شƽ̨ شappٰ ˮذСд شִͨ عٰ Сִ °شд شϢд °شҵִ عִ شҵд °شҵд ֤ °شд ش2017 °شӴ С Сд شٰ °شӿٰ ¿Сٰ ˮдʰִ ش شͨ شƽ̨д °شҵ ¿Сٰ ش޵Ѻ شappٰ ˮذС ش عٰ °ش شӴ ˮдд °شٰ شӰִ شд ش޵Ѻ ˮعִ ˮС ش򳵰ִ ֻ΢Ŵٰ شҵ °شд ¿Сٰ ֻ΢Ŵٰ شٰ °شд ¿С °ش޵Ѻ Сд ˮСٰ Сִ شٰ °شapp °شappִ ¿Сд شִͨ شӴ ¿Сд شͨд شϢִ °ش޵Ѻٰ ¿Сٰ ֤5д ش2015д ش ˮСִ شŰִ ΢Ŵôд Сִ °شappٰ °ش شҵٰ °ش޵Ѻ ˮذС ¿Сд дʴ ٰ֤ °ش شҵ شٰ °شappִ °شд °شٰ شſٰ °شҵִ شʴ °شִ °شҵٰ С شд ش޵Ѻ ش޵Ѻٰ ش򳵿ٰ عٰ °ش޵Ѻд ˮдʿٰ ذС ˮعٰ ش °شappд °ش ˮдʰִ С شٰ Сִ شӿٰ ¿Сִ شʴ شŰִ ˮũд °شappٰ ˮдʴ شٰ °شִ ˮС شִͨ شٰ ˮдд ˮСִ Сٰ Сٰ °شƽ̨д شٰ ˮعٰ ش޵Ѻٰ °شҵ شappд °شҵд شִ ˮСд °ش򳵰ִ ش2017д ش2015ִ ֤5д °شƽִ̨ ͨСд ˮذСִ °شִ °شҵд عִ شϢд شٰ °شд ش׼ʿٰ شſٰ ش2015ִ ΢Ŵôٰ شд ͨСִ ˮСִ °شд °شapp شʰִ дʰִ °ش򳵴 ִ֤ °ش شͨ °ش޵Ѻ °شƽִ̨ °ش޵Ѻ Сٰ ش򳵰ִ ΢Ŵôִ ˮعд °ش޵Ѻٰ °شƽ̨ ش򳵰ִ ΢Ŵôٰ ˮ΢Ŵô ش׼ʿٰ شִ عٰ Сִ شӿٰ ˮعִ ش˾ٰ شд ¿С شſٰ ش˾д ش˾ °شʰִ ع ذСٰ شappִ ִ֤ شappִ ũٰ дʴ °شӰִ ˮдʰִ ش2015ִ °شappд شƽ̨ ˮذС ذСٰ дʰִ شҵд °شƽ̨ شִͨ °شappд شƽִ̨ شд شд °ش޵Ѻд ش2017ִ °شappִ ˮع °ش °شapp °شӰִ شٰ شapp ͨСִ °شʰִ ͨСд شϢ شִ شд شд ˮСִ ذС °ش˾ִ ˮع ذС عٰ شͨ °شƽ̨д Сٰ ش򳵿ٰ ΢Ŵôд °شapp ˮعٰ عٰ °شִ ٰ֤ ˮСִ °ش °ش޵Ѻٰ عִ °شҵִ ˮСִ ΢Ŵôд ش2017ִ ֤5ÿٰ ˮع ˮũ شƽٰ̨ °ش򳵿ٰ شд °شҵִ شٰ ش޵Ѻִ °شƽ̨ °شд С ΢Ŵô дд Сٰ ¿Сٰ شٰ شҵִ Сٰ ͨСٰ ˮذСִ ذС ˮ΢Ŵô شƽ̨ ش޵Ѻд شappд °ش˾ִ شʿٰ ذСٰ ֤5ÿٰ ִ֤ °شҵ °شд °ش˾ִ ˮũд ˮС شд ˮũִ ˮذСִ شƽִ̨ ش2015 شappд شappд عִ °شҵд Сٰ Сд ش2015д ͨСٰ °شҵд °شٰ дʿٰ °ش޵Ѻٰ С ش˾д شд شٰͨ شִ ¿Сٰ ذСٰ °شٰ °شƽִ̨ ˮũ شҵִ °شӰִ شٰ °ش޵Ѻִ شƽ̨д شϢ °شʰִ شϢִ ˮũд °شд °ش˾ִ شִ Сд شӰִ شִͨ ش򳵰ִ °شappٰ °ش޵Ѻִ ֻ΢Ŵ ش޵Ѻִ ˮСִ °شٰ ֤5ÿٰ °شд °شʰִ ش2015 شƽ̨ °شҵ ش °شִ شٰ ش򳵿ٰ ˮСִ شд عִ °شӴ شд عִ ش޵Ѻٰ ˮСд ش2015д ذСִ شӴ ִ֤ ¿Сִ С °شд ΢Ŵô ˮСִ ¿Сٰ عִ °شʿٰ ˮдд ش˾ ¿Сٰ ˮعд شӴ дʴ شִ ˮذСٰ °شҵ °شִ ش׼ʰִ ˮдд ֤5ô ذС ش޵Ѻ شٰͨ ֻ΢Ŵд °ش򳵴 شִ ֤5ÿٰ شapp Сд ִ֤ ũд ˮع ˮдд ش2015ִ ˮع شƽ̨д ˮũٰ °شд ش2017д ش Сִ °ش